Maanpuolustuskorkeakoulu etiikan opettajana ja eettisyyteen kasvattajana : vertaileva tutkimusasetelma lääkäreiden etiikan opetukseen

Aineiston käyttöoikeudet
Julkinen
QR-koodi

Maanpuolustuskorkeakoulu etiikan opettajana ja eettisyyteen kasvattajana : vertaileva tutkimusasetelma lääkäreiden etiikan opetukseen

Tämän tutkimuksen kohteena on Maanpuolustuskorkeakoulun etiikan opetuksen tämän hetkinen todellisuus ja sovelletut mahdollisuudet sen kehittämiseen. Tarkastelun mahdollistamiseksi tutkimuksessa tutkitaan lääkäreiden etiikan opetuksen opetusmenetelmien ja -sisältöjen soveltuvuutta Maanpuolustuskorkeakoulun etiikan opetukseen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja aineistonkeräämisessä käytettiin valmiita aineistoja. Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysia, joka aikaisemmin luodun teorian ja uuden aineiston lisäksi huomioi tutkijan omat intuitiiviset ennakkokäsitykset. Tutkija olettaa Maanpuolustuskorkeakoulun etiikan opetuksen akateemisesti syvällisemmän toteuttamisen taustalla olevan jotakin sellaista, johon ei lähtökohtaisesti riitä pelkästään toisen profession etiikan opetuksen tutkiminen ja vertailu. Tutkimuksen tuloksien mukaan Maanpuolustuskorkeakoulussa ei sotilasetiikkaa juurikaan opeteta. Sotilasetiikan, siis sotilaan etiikan ja sodan etiikan, opetus on korvattu upseerikasvatuksella. Tutkijan näkökulman mukaan upseerikasvatus ei ole kuitenkaan riittävä keino ammattiupseereiden eettiseksi kasvattamiseksi, sillä sen tavoitteena on enemmänkin rauhan ajan ihanneupseerin luominen. Lääkärit saavat opetusmenetelmiltään ja -sisällöltään upseereita syvällisempää etiikan opetusta, josta löytyy myös mahdollisuuksia Maanpuolustuskorkeakoulun etiikan opetuksen kehittämiseksi. Tutkija on painottanut erityisesti sellaisten opetusmenetelmien ja -sisältöjen soveltuvuutta, joiden tarkoituksena olisi itsenäisen ajattelukyvyn kehittäminen ja hyvän upseerin kasvattaminen. Tämän hetkinen todellisuus Maanpuolustuskorkeakoulun osalta painottaa upseerikasvatuksen keinoin ohjeellisesti oikein toimivien upseereiden kasvattamista. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset herättivät paljon mahdollisuuksia jatkotutkimusten tekemiselle. Maanpuolustuskorkeakoulun etiikan opetusta ja sen kehittämistä voitaisiin tutkia useilla erilaisilla tutkimuksilla, jonka lisäksi aivan yhtä tärkeää olisi tutkia tarkemmin Maanpuolustuskorkeakoulun olemusta ”tiedeyliopistona”. Abstraktien ja filosofisten aiheiden käsittely on haasteellista korkeakoulussa, jonka kulttuuri ei ole luonnostaan akateeminen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet