Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden elämänhistorian kalenteri 2009 (2009-2010)

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Aineistosta vastaa

Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden elämänhistorian kalenteri 2009 (2009-2010)

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana vuodesta 1968. Tässä tutkimusvaiheessa tietoa kerättiin haastattelulla, elämäntilannekyselyllä, persoonallisuustesteillä, eri testeihin ja menetelmiin perustuvilla kyselylomakkeilla sekä terveystarkastuksella. Tämä aineisto koostuu haastattelun yhteydessä esitetyn elämänhistorian kalenterin vastauksista, joissa tutkittavat kertoivat elämästään 15. ikävuodesta eteenpäin elämänhistoriaa kuvaavan taulukon avulla. 15 - 42-vuotiaana tapahtuneita elämäntapahtumia koskevat tiedot kerättiin vastaajilta heidän ollessaan 42-vuotiaita. Tämä aineisto käsittää paitsi vastaajilta 50-vuotiaana kerätyt vastaukset ikävuosilta 43 - 50, myös aiemmin kerättyyn, 42-vuotiaiden kalenteriin liittyvät vastaukset.
Kalenterin avulla selvitettiin vuosi vuodelta millaisia tapahtumia tutkittaville oli elämänsä aikana tapahtunut ja milloin. Heiltä kysyttiin, millä paikkakunnilla he ovat asuneet, milloin muuttaneet pois vanhempiensa luota ja olivatko he koskaan olleet asunnottomina. Avo- ja avioliitot sekä lasten syntymät kirjattiin myös kalenteriin. Lisäksi kysyttiin koulutuksesta, koko- ja osapäivätöiden tekemisestä, työttömyysjaksoista sekä niiden kestoista. Vastaajaa pyydettiin kertomaan, milloin hän on ollut kotiäitinä tai -isänä, suorittanut asevelvollisuuden sekä ollut eläkkeellä tai kuntoutustuella. Töihin liittyen kysyttiin myös, oliko vastaaja opetellut uusia työtehtäviä 42 vuotta täytettyään, ja jos, niin milloin, miten hän oli sen kokenut sekä oliko työtehtävän opetteleminen liittynyt työn vaihtumiseen. Myös siitä oltiin kiinnostuneita, oliko vastaaja ollut muussa työtilanteessa, kuten omaishoitajana, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla. Vastaajia pyydettiin kertomaan myös ystävien ja läheisten sukulaisten kuolemista sekä vakavista onnettomuuksista. Lisäksi tiedusteltiin, onko vastaaja joutunut joskus rikoksen uhriksi tai jäänyt itse kiinni laittomuudesta, kuten ylinopeudesta, ilkivallan tekemisestä, varastamisesta tai väkivaltaisuudesta ja jos, niin oliko tämä saanut rangaistuksia teoistaan.
Niille tutkittaville, jotka eivät olleet vastanneet elämänhistorian kalenteriin sen edellisessä keruuvaiheessa 42-vuotiaana, esitettiin lisäksi kysymyksiä samoista aihepiiristä kartoittaen aiempien ikävuosien tapahtumia. Lisäkysymyslomakkeeseen vastanneita pyydettiin kertomaan esimerkiksi avio- ja avoliitoistaan, asuinpaikkakunnistaan, koulutuksestaan ja rikkomuksista kiinni jäämisestä ennen 43 ikävuotta.

Tallennettuna:
AineistotyyppiTutkimusdata
Kuuluu sarjaanLapsesta aikuiseksi
TunnisteFSD2786
Tekijät
Aiheet
KäyttöoikeudetTietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Aineistoa ei luovuteta opetustarkoituksiin, harjoitustöihin tai kandidaatintutkielmiin. Aineistoa on mahdollista saada tutkimuskäyttöön, esimerkiksi väitöskirjatöihin ja kansainvälisiä julkaisuja varten. Lapsesta aikuiseksi -data on edelleen alkuperäisen tutkijaryhmän aktiivikäytössä, aineistoja saa käyttöönsä vain tutkijoiden suostumuksella. He päättävät käyttöluvista tapauskohtaisesti. Käytännössä aineistoa hyödynnetään yleensä yhteistyössä Lapsesta aikuiseksi -hankkeen tutkijoiden kanssa. Käyttölupahakemusmenettely poikkeaa tietoarkiston normaalista käytännöstä. Hakemusmenettely on kaksiportainen: Ensimmäisessä vaiheessa tietoarkisto hyväksyy hakemuksen, minkä jälkeen hakija saa käyttöönsä koodikirjat, jotka sisältävät kyselylomakkeet, muuttujaluettelot ja muuttujien suorat jakaumat. Toisessa vaiheessa hakija tekee tietoarkistolta saamansa materiaalin pohjalta tutkimussuunnitelman, jossa yksilöi tarvitsemansa muuttujat. Tämän tutkimussuunnitelman hakija toimittaa itse suoraan tutkimusjohtaja Katja Kokolle (katja.r.kokko@jyu.fi). Jos hakemus hyväksytään, hakija saa tarvitsemistaan muuttujista niin kutsutut käyttöversiot suoraan Lapsesta aikuiseksi -tutkijaryhmältä.
Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Aika01.2009 - 05.2010
Ladataan...