Haku

PROMEQ: työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointi ja terveys 2017-2018 (2017)

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

PROMEQ: työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten hyvinvointi ja terveys 2017-2018 (2017)

Aineisto koostuu kahdesta koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille kohdennetusta kyselystä, joissa kartoitetaan nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja palvelupolkuja. Teemoina ovat mm. elinolot, elämänlaatu, ihmissuhteet, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö, elämätavat sekä sosiaalisen median käyttö. Ensimmäinen kysely on kerätty tutkimuksen alussa (kyselylomake A, muuttujissa tunnus a) ja toinen kysely kuuden kuukauden kuluttua alkukyselystä (kyselylomake B, muuttujan tunnus b). Osallistujat arvottiin baseline-kyselyn perusteella koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmä osallistui eri aiheita, kuten yksinäisyyttä ja harrastuksia käsitteleviin verkkoryhmiin Heimo.co-verkkosivustolla, jota ohjasivat nuorisotyön ammattilaiset. Kontrolliryhmälle tarjottiin tavanomaista kohdennetun nuorisotyön palvelua. Kaikkiaan toteutettiin neljä 9 viikon pituista moderoitua verkkokeskusteluryhmää yhteistyössä kolmen kaupungin nuorisotoimen kanssa. Aineisto on kerätty osana laajempaa hanketta nimeltään Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019), jossa tutkittiin erityistä tukea tarvitsevia ryhmiä. Tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuvia tapoja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen muiden kohderyhmien datat sekä yhdistetty data löytyvät myös Tietoarkistosta (FSD3433-FSD3436). Hanketta rahoitti Suomen Akatemia. Kyselyssä on laajasti muissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita tai kysymyksiä. Kysymyksiä on poimittu mm. Nuorisobarometrista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamista Aikuisten terveys,- hyvinvointi- ja palvelu (ATH) - ja Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut (HYPA) -tutkimuksista. Koska kyselyiden kysymykset toistuvat suunnilleen samoina, tässä esitellään alkukyselyn kysymysten aiheita. Kysely alkaa asumis- ja elinolojen sekä työtilanteen kartoittamisesta. Vastaajalta tiedustellaan asuinpaikan sijainnista, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrästä, tuloista ja lainoista. Lisäksi tiedustellaan, miten lainat rasittavat taloutta ja onko joutunut turvautumaan ruoka-apuun. Seuraavaksi tiedusteltiin vastaajan elämänlaatua, itsetuntoa ja osallisuutta. Kysymyksissä kartoitettiin esimerkiksi tyytyväisyyttä elämänlaatuun, terveyteen, terveyspalveluihin ja itseen sekä mahdollisuuksista toteuttaa eri asioita elämässä. Seuraavaksi kysyttiin sosiaalisista suhteista ja luottamuksesta. Vastaajilta kysyttiin ihmissuhteiden laadusta, läheisten ihmisten tapaamistiheyttä ja ryhmä- tai järjestötoimintaan osallistumisesta. Lisäksi tiedusteltiin, käyttääkö vastaaja sosiaalisen median palveluita kuten Facebookia tai Twitteriä sekä mitä toimintoja hän somessa tekee. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin mielipiteitä luottamukseen ja omiin mahdollisuuksiin elämässä liittyviä kysymyksiä. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin eri terveys- ja sosiaalipalveluiden kohdilla, onko hän käyttänyt palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana (seurantakyselyssä 6 kuukautta). Lisäksi tiedustellaan käyntien määriä tai niihin kulutettua aikaa. Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä yleisistä kuntapalveluista tiedustellaan vielä palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä. Lopussa vastaajalta kysytään terveyteen liittyviä tietoja, kuten urheilun määrää, ruokatottumuksia, alkoholinkäyttöä ja tupakointia. Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. sukupuoli, syntymävuosi, tämänhetkinen tilanne, siviilisääty ja koulutus.

Tallennettuna:
Konteksti/rakenne
Kuuluu arkistoon
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuuluu sarjaan
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Aineistotyyppi
Tutkimusdata
Tekijät
Tunnisteet
FSD3432
Aiheet
Pääsyoikeudet
Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.
Käyttöoikeudet
Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti.
Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa.
Liittyvät paikat
Suomi
Kouvola
Jyväskylä
Vantaa
Ladataan...