Älypuhelinten käyttäjäkokemuksen tutkimusaineiston kerääminen

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Älypuhelinten käyttäjäkokemuksen tutkimusaineiston kerääminen

Käyttäjäkokemus on monitulkintainen käsite, joka on noussut vastaliikkeenä tehtävä- ja työpainotteiselle käytettävyyden käsitteelle. Käyttäjäkokemus kes-kittyykin elämänlaadun parantamiseen suunnittelemalla nautintoa. Älypuhe-limilla käyttäjäkokemus on tärkeä osa asiakastyytyväisyyttä. Hyvällä käyttäjä-kokemuksella voi erottua kilpailijoista. Käyttäjäkokemuksen parantaminen vaatii kuitenkin tutkimusta, mutta ilman sopivia menetelmiä se on vaikeaa. Tässä tutkielmassa tutkittiin älypuhelinten käyttäjäkokemukseen liitty-vän aineiston keräämismenetelmiä. Tutkimuskysymyksenä oli: ”Miten älypu-helinten käyttäjäkokemukseen liittyvää aineistoa voi kerätä?” Tutkimus toteu-tettiin kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuden pohjalta kerättiin lista erilaisista aineistonkeräämismenetelmistä, joista koottiin edut ja haitat. Tämän listan li-säksi menetelmien perusteet selitettiin, etuja ja haittoja kuvailtiin, sekä mene-telmiä vertailtiin keskenään. Tutkielma tarjoaa monipuolisen, joskin hyvin rajatun tarjonnan eri mene-telmiä älypuhelinten käyttäjäkokemuksen tutkimusaineiston keräämiseen. Tutkielmassa esitellyn listan avulla aiheesta kiinnostunut voi ruveta etsimään käsiinsä tarkempia ohjeita kustakin menetelmästä toteutusta varten.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet