Helmet-kirjastojen kirjastojärjestelmää päivitetään 28.2. klo 22.00 alkaen. Kirjastokimpan aineistoihin liittyvät palvelut ovat poissa käytöstä, eikä tietoa aineistojen saatavuudesta saada Finnaan. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Haku

First year chemistry experience : kokonaisvaltainen hyvinvointi kemian opiskelun perustana

QR-koodi

First year chemistry experience : kokonaisvaltainen hyvinvointi kemian opiskelun perustana

Kokonaisvaltainen hyvinvointi kemian opiskelun perustana

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäisen vuoden kemian opiskelijoiden motivaatiota kemian opiskelua kohtaan tarkastelemalla vuosien 2012 - 2015 Alkukeitos-kurssin lomakkeiden vastauksia. Niistä poimittiin syitä kemian opiskelun aloittamiselle ja pohdittiin näiden vaikutusta motivaatioon opiskella kemiaa. Lomakkeiden vastauksista kerättiin myös aloittaneiden opiskelijoiden odotuksia kemian opinnoista ja verrattiin näitä keväällä 2016 ensimmäisen vuoden opiskelijoille suoritetun kyselyn vastauksiin. Kyselyn vastausten avulla pyrittiin määrittämään vastaavatko kemian ensimmäisen vuoden opinnot opintonsa aloittaneiden odotuksia, kokevatko ensimmäisen vuoden opiskelijat opintonsa motivoiviksi ja ovatko opiskelijat sitoutuneita niihin. Tutkimuksen yhtenä päämääränä oli myös selvittää ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opiskelukyvyn tukemista. Kyselyn vastauksista tutkittiin kemian laitoksen tarjoaman hops-ohjauksen, Hyvis -toiminnan ja opiskeluympäristön merkitystä opiskelijan opiskelukyvyn kehittymiseen ja säilymiseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä neljää Alkukeitos-kurssin lomaketta ja yhtä vuonna 2015 aloittaneille tehtyä kyselyä.

Tutkimuksessa havaittiin useimpien valinneen kemian opiskeltavaksi aineekseen kiinnostuksesta kemiaa ja luonnontieteitä kohtaan sekä lisätäkseen ymmärrystä maailmasta kemian avulla. Näiden opiskelijoiden motivaatio kemian opintoja kohtaan voidaan todeta olevan korkea. Osa vastaajista kertoi opiskelevansa kemiaa vahvistaakseen kemian osaamistaan toisen aineen pääsykokeita varten ja heidän motivaationsa opintoihin pidemmällä ajalla voidaan olettaa olevan alhainen. Vastauksista selvisi myös aloittaneiden opiskelijoiden odottavan opintojen olevan haasteellisempia, vapaampia ja itsenäisempiä. Kyselyn mukaan kuitenkin lähes joka toinen aloittaneista koki kemian opinnot mielenkiintoisimmiksi ja vapaammiksi kuin odotti. Kolmannekselle kemian opinnot osoittautuivat myös odotettua käytännönläheisemmiksi. Kuitenkin kyselyn avoimissa vastauksissa nousi esille opiskelijoiden toive suuremmasta määrästä pienryhmäopiskelua. Hops-ohjaus koettiin hyvin hyödylliseksi kyselyn vastausten perusteella. Opiskelijat kuitenkin toivoivat parempaa sivuaine-infoa opintojen aloitukseen. Hyvis -toimintaan opiskelijat olivat myös tyytyväisiä ja laitoksen ilmapiiri koettiin hyväksi. Myös laitoksen opetushenkilökunta todettiin motivoivaksi. Hyvä opetustoiminta, opiskelijan voimavarojen ja opiskelutekniikoiden vahvistus hops-ohjauksella ja Hyvis-toiminnalla sekä opiskeluympäristön hyvä ilmapiiri turvaavat opiskelijan opiskelukykyä.

Tallennettuna: