Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton kriittiset menestystekijät projektin onnistumisessa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton kriittiset menestystekijät projektin onnistumisessa

Toiminnanohjausjärjestelmiä (Enterprise Resource Planning system, ERP sys-tem) on käytetty 1990-luvun puolivälistä alkaen yrityksissä. Näiden tarkoituk-sena on parantaa yrityksen liiketoimintaprosesseja. Tehostetut liiketoiminta-prosessit tuovat yritykselle rahallista ja teknistä hyötyä. Vaikka toiminnanoh-jausjärjestelmiä on käytetty monia vuosia, niiden käyttöönottoprojektit epäon-nistuvat, mikäli mittareina käytetään klassisia projektin onnistumisen kriteerei-tä. Toiminnanohjausjärjestelmän monimutkaista käyttöönottoprosessia ja sen onnistumista on tutkittu paljon ja sen avuksi on kirjallisuudessa määritelty monia kriittisiä menestystekijöitä (Critical Success Factors, CSFs). Tutkielman tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen avulla selvittää, miten toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönoton kriittiset menestystekijät vaikuttavat projektin onnis-tumiseen, jotta kallis ja monimutkainen toiminnanohjausjärjestelmän käyt-töönottoprojekti saataisiin onnistuneesti suoritettua. Kriittiset menestystekijät ovat hyvin määriteltävissä olevia osa-alueita, jotka toteutuessaan takaavat on-nistuneen suorituksen. Tutkielmassa käy ilmi, että kriittiset menestystekijät vaikuttavat positiivisesti myös projektin onnistumiseen, ja jotkin menestysteki-jät epäonnistuessaan voivat keskeyttää koko käyttöönottoprojektin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet