Digitalisaation vaikutukset kaupunkisuunnittelussa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Digitalisaation vaikutukset kaupunkisuunnittelussa

Tämä kandidaatintutkielma on tutkimus digitalisaation vaikutuksesta kau-punkisuunnitteluun. Tutkimus on tehty kirjallisuuskatsauksena, jossa tarkastellaan ensin digitalisaatiota terminologisesti ja ilmiötasolla. Digitalisaatio on käsitteenä vielä suhteellisen uusi ja vakiintumaton, joten siitä on pyritty eri lähteiden ja kontekstien avulla saamaan kattava kuva ja käsitys informaatioteknologisena tekijänä ja ilmiönä. Digitalisaatio liittyy käsillä olevaan valtavaan tiedon määrän kasvuun, jota on vaikea jäsentää ja analysoida. Tätä tietoa voidaan kutsua massadataksi. Kaupunkisuunnittelu puolestaan on yhteiskunnallisesti säännelty ja tarkasteltu tekijä, joka on kaupunkien kehitystä määräävä ja kontrolloiva tekijä. Kaupunkisuunnittelu ottaa huomioon kaikki kaupungin asukkaat, sekä palvelut, joita puolestaan tuottavat esimerkiksi yritykset. Näille kohderyhmille on tarkoitus luoda optimaalisin ympäristö toimia ja kehittyä turvallisesti. Näiden kahden kokonaisuus voidaan yhdistää kaupunkisuunnittelun digitalisaation käsitteeksi, joka merkitsee digitaalisuutta hyödyntävän teknologian avulla tehtävää suunnittelua kaupungin alueella. Tämä tutkimus tarkas-telee tämän käsitteen lähtökohtia ja tulevaisuutta. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksella keräämällä aineistoa tietojärjestelmätieteelle relevan-teista julkaisuista. Teknologia on ihmisyhteisöjen pitkään hyödyntämä väline saavuttaa parempi elintaso ja hyvinvointi, kehittämällä apuvälineitä robotii-kan ja automatisaation avulla. Digitalisaation tuomat teknologiset välineet, kuten esineiden internet, tekoäly, massadata, robotisaatio, paikannus- ja valvontateknologiat, sekä sosiaalinen media hyödyttävät kaupunkisuunnittelun kohteita, kuten liikennettä, palveluita ja liiketoimintaa, terveydenhuolto, hallinto, talous ja teollisuus, sekä infrastruktuuri. Tutkimus hyödyttää kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneita kansalaisia, yhteisöjä, kaupunkeja ja erilaisia palveluntarjoajia, jotka toimivat älykkään kaupunkikokonaisuuden yhteydessä. Lisäksi tutkimus pyrkii nivoutumaan osaksi tietojärjestelmätieteen kokonaisuutta, tuottaen relevanttia ja oleellista informaatioteknologista tietoa. Tutkimus valaisee digitalisaation kohteita erinäisten oleellisten teknologioiden kautta, joiden avulla digitalisaation vai-kutus kaupunkisuunnittelussa selkiytyy.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet