Varusmiesten kokemuksia liikuntakoulutuksesta Karjalan prikaatissa erikois- ja joukkokoulutuskausilla

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Varusmiesten kokemuksia liikuntakoulutuksesta Karjalan prikaatissa erikois- ja joukkokoulutuskausilla

TIIVISTELMÄ Kangasmäki, S. 2018. Varusmiesten kokemuksia liikuntakoulutuksesta Karjalan prikaatissa erikois- ja joukkokoulutuskausilla. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 51s., 3 liitettä. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten varusmiehet ovat kokeneet oman palvelusliikuntansa Karjalan prikaatissa sekä minkälaisia merkityksiä he antavat kokemalleen palvelusliikunnalle. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, onko nykyinen asevelvollisten fyysisen koulutuksen normi (PEHENKOS 2012) pätevä ja täyttääkö varusmiesten kokemukset normissa määriteltyjä koulutuksen ehtoja. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, nousiko kokemuksien pohjalta seikkoja, joita aiemmin ei ole huomioita tai seikkoja, jotka esiymmärryksen mukaan olisivat tärkeitä, mutta kokemukset osoittivat toista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Lähtökohtana tutkimuksessa on käytetty hermeneuttista tutkimusotetta. Aineisto on käsitelty sisällön erittelyllä. Erittelystä nousseille teemoille on tehty lopulta kevyt diskurssianalyysi. Tutkimuksen esimerkki joukko-osastona oli Karjalan prikaati, jossa on vuosittain n. 4000 varusmiestä jakautuen 17 perusyksikköön. Tutkimus toteutettiin kuudelle Karjalan prikaatin yksikölle 1/2017 saapumiserästä. Aineisto kerättiin viikko-ohjelmista sekä haastattelemalla varusmiehiä erikois- ja joukkokoulutuskausilla. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 18 varusmiestä heidän kokemuksistaan liikuntakoulutuksesta. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin kyseisien yksiköiden viikko-ohjelmia, josta poimittiin toteutuneet liikuntakoulutustunnit. Tulokset osoittivat, että vain yhdellä yksiköllä toteutuu sekä erikois- että joukkokoulutuskaudella normin ohjeistama liikuntakoulutuksen tuntimäärä. Heikoimmillaan erikoiskoulutuskaudella oli järjestetty yhdessä yksikössä vain 10 tuntia normin ohjeistaman 35 tunnin sijaan. Joukkokoulutuskaudella liikuntakoulutuksen tunnit toteutuvat tasaisemmin kaikissa yksiköissä suhteessa normin ohjeistamaan 21 tuntiin. Varusmiehet kokivat liikuntakoulutuksen positiivisena kokemuksena. Karjalan prikaatin liikuntapaikkoja kehuttiin ja liikuntapaikkojen koettiin edesauttavan liikuntatarjonnan monipuolisuuteen. Diskurssiossa nousi esiin liikuntakoulutusten kehittävän sodanajanjoukon ryhmähenkeä. Varusmiehet kokivat liikuntakoulutuksen sitä tärkeämmäksi palvelukseksi, mitä enemmän kouluttaja on käyttänyt aikaa sen sisällön suunnitteluun. Hyvä liikuntakoulutus sisältää esimerkiksi taitoharjoitteita. Suosituimpia lajeja olivat pallopelit ja esteratajuoksu. Avainsanat: Puolustusvoimat, fyysinen koulutus, liikuntakoulutus, Karjalan prikaati, maavoimat, varusmiehet

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet