TUKEA LIIKUNNAN ARVIOINTIIN ─ Liikunnanopettajien kokemuksia koululiikunnan arvioinnin ja temperamentin yhteyksistä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

TUKEA LIIKUNNAN ARVIOINTIIN ─ Liikunnanopettajien kokemuksia koululiikunnan arvioinnin ja temperamentin yhteyksistä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli perehtyä koululiikunnan arvioinnin ja temperamentin ristiriitaiseen yhteyteen. Koululiikunta on toiminnallinen oppiaine, jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti oppilaiden hyvinvointiin tukemalla niin fyysistä, sosiaalista kuin psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Koululiikuntaa arvioidaan Opetushallituksen laatiman opetussuunnitelman mukaisesti ja arvioinnin tulee aina olla sekä oikeudenmukaista että totuudenmukaista. Uuden opetussuunnitelman (2014) mukaan arviointi ei saa kohdistua oppilaan temperamenttiin. Aiempien tutkimustulosten mukaan temperamentilla on kuitenkin yhteys oppilaan arviointiin. Persoonallisuuden yksi osa eli temperamentti on perinnöllinen ja synnynnäinen piirteiden yhdistelmä, johon henkilö ei voi itse vaikuttaa ja täten sen vaikutus arviointiin on epäoikeudenmukaista. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja se perustui fenomenologis-hermeneuttiseen lähestymistapaan. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina. Haastateltavina oli kuusi liikunnanopettajaa, neljä naista ja kaksi miestä, kahdesta keskikokoisesta suomalaisesta kaupungista. Haastatteluiden teemoina olivat arviointi, työskentelytavat ja oppimisympäristöt, temperamentti, temperamentti liikuntatunneilla, temperamentin yhteys arviointiin sekä arvioinnin apukeinot liikunnanopettajalle. Aineisto litteroitiin sisällön analysointia varten. Haastatteluiden perusteella liikunnanopettajat osasivat vaihtelevasti määritellä temperamenttia. Liikunnanopettajia ei ole opettajakoulutuksessa perehdytetty temperamenttiin tarpeeksi, eikä heille ole annettu välineitä toteuttaa arviointia ilman yhteyttä temperamenttiin. Opettajat osasivat kuitenkin tunnistaa temperamenttipiirteitä oppilaistaan liikuntatunneilla. Temperamentti oli opettajien mukaan yhteydessä oppilaiden liikunnan arviointiin, vaikka kaikki opettajat tunnistivat, ettei niin saisi olla. Johtopäätöksenä todetaan, että opetussuunnitelman ohjeistus temperamentin poisjättämiseksi arvioinnista on mahdotonta toteuttaa toiminnallisissa aineissa, kuten liikunnanopetuksessa, jossa persoona on hyvin vahvasti läsnä. Opetussuunnitelman ohjeistusta tulisikin muokata liikuntaoppiaineelle soveltuvammaksi. Tutkimuksessa esiin nousseita arvioinnin apukeinoja liikunnanopettajille ovat selkeät tavoitteet ja avoin arviointi. Opettajan tulisi kirjata tunneilla tekemiään havaintoja ylös tai ylläpitää arviointivihkoa. Teetättämällä itsearviointeja oppilaat pääsevät peilaamaan omaa osaamistaan opetuksen tavoitteisiin ja oppilaiden mielipiteet pääsevät myös vaikuttamaan arviointiin. Opettajan tulisi varmistaa, että kaikki oppilaat saisivat tasavertaisesti palautetta, osallistuisivat arviointikeskusteluihin ja että heidän lähtötasonsa otettaisiin huomioon sekä opetuksessa että arvioinnissa. Liikuntatunneilla tulisi hyödyntää eriyttämistä ja oppilaslähtöisyyttä, jotka antavat opettajalle tilaa tarkkailla, havainnoida ja arvioida oppilaiden toimintaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet