Nuorten itsensä määrittelemät liikkujatyypit ja välituntiaktiivisuus

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Nuorten itsensä määrittelemät liikkujatyypit ja välituntiaktiivisuus

TIIVISTELMÄ Salmenautio, M. 2018. Nuorten itsensä määrittelemät liikkujatyypit ja välituntiaktiivisuus. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 63 s., 7 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pystyvätkö erään Liikkuvan koulun 7.–9. luokkalaiset nuoret määrittelemään itsensä johonkin liikkujatyyppiin (Jaana Kari 2016) ja onko tämän määritelmän teko helppoa. Lisäksi selvitettiin miten itsemääritelty liikkujatyyppi on yhteydessä liikunnan harrastamiseen ja välituntiaktiivisuuteen. Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 66 (81,5 %) pystyi määrittelemään itsensä johonkin liikkujatyyppiin. Oppilaista kaikkiaan 53 (65,4 %) koki liikkujatyypin määrittelyn helpoksi tai melko helpoksi. Aineistosta löytyi kaikkia liikkujatyyppejä sekä ”En osaa sanoa” -ryhmä, joka oli liikkujatyyppien joukossa kolmanneksi suurin ryhmä. Tässä tutkimuksessa liikunnan harrastamisen syissä löydettiin tilastollisesti merkitseviä eroja liikkujatyyppiryhmien väliltä. Liikkuminen välitunneilla näytti olevan yleisesti ottaen vähäistä. Välituntiaktiivisuuden ja liikkujatyyppien välillä ei tässä tutkimuksessa löydetty yhteyttä. Eroja välituntiliikkumisen syissä löydettiin liikkujatyyppiryhmien väliltä neljän eri syyn kohdalta. Erityisesti ”Hauskanpito” -syy näytti lisäävän useampien liikkujatyyppien välituntiliikkumista. Kuitenkaan ”En osaa sanoa” -ryhmälle hauskanpito ei näyttänyt olevan välituntiliikkumiseen vaikuttava syy. Tämän tutkimuksen perusteella liikkujatyypitystä voidaan käyttää nuorilla. Kattavia johtopäätöksiä ei voida tehdä tämän tutkimuksen pohjalta siitä, että mitkä syyt lisäisivät eri liikkujatyyppien välituntiliikkumista. Oppilaiden välituntiliikuntaan aktivoimisessa huomio kannattaa kiinnittää liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Tärkeää olisi kuitenkin huomioida toiminnan toteuttamisessa ja erityisesti välituntiliikunnan edistämisessä eri liikkujatyypit. Asiasanat: liikkujatyypit, liikuntasuhde, välituntiaktiivisuus, välituntiliikkumisen syyt

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet