Osallisuuden kokemuksia ja merkityksiä yläkoulun liikunnassa: ”koska se mitä tehdään niin kaikki tykkäisi ja olisi kivempaa, kun kaikilla olisi hauskaa”

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Osallisuuden kokemuksia ja merkityksiä yläkoulun liikunnassa: ”koska se mitä tehdään niin kaikki tykkäisi ja olisi kivempaa, kun kaikilla olisi hauskaa”

Perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjan mukaan (OPS 2014, 15) oppilaan ainutlaatuisuutta ja kasvua on tuettava muun muassa antamalla hänelle kokemuksia kuulluksi tulemisesta. Tärkeänä arvona korostetaan myös oppilaan kokemusta osallisuudesta ja yhdessä tekemisen kautta yhteisönsä toiminnan ja hyvinvoinnin rakentamisesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoulun 8-luokkalaisten kokemia vaikutusmahdollisuuksia koululiikunnassa. Selvitimme myös millainen olisi oppilaiden unelmien liikuntatunti. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuulla oppilaita ja selvittää heidän mielipiteitään osallisuudesta liikuntatunnilla. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusaineisto kerättiin avoimen kyselylomakkeen avulla. Tutkimusjoukkomme koostui kahdesta 8-luokkalaisten ryhmästä. Tutkimusaineisto koostui 40 oppilaan vastauksista. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksemme tuloksista selvisi, että oppilaat kokivat eniten vaikutusmahdollisuuksia laji -ja joukkuevalinnoissa. Oppilaat kokivat yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden merkitykselliseksi asiaksi koulun liikuntatunneilla. Unelmien liikuntatunnilla oppilaat liikkuisivat itselleen mieluisalla tavalla. Oppilaat toivoivat pääsevänsä pelaamaan mahdollisimman paljon yhdessä ja sitä että kaikki oppilaat osallistuisivat aktiivisesti liikuntatuntiin. Selvitimme myös oppilaiden mielipiteitä siitä, minkälaisia liikuntatunneista tulisi, jos oppilaat saisivat päättää mitä liikuntatunneilla tehdään. Tutkimuksemme mukaan suurin osa oppilaista oli sitä mieltä, että liikuntatunneista tulisi mukavampia, kun he pääsisivät vaikuttaa tuntien sisältöihin. Osa oppilaista ei halunnut vaikuttaa tunteihin. Heidän mielestään oppilaat eivät pääsisi yhteisymmärrykseen tunnin sisällöstä ja liikuntatuntien lajivalikoima saattaisi köyhtyä, jos oppilaat pääsisivät liikaa vaikuttamaan tuntien sisältöihin. Tutkimuksemme perusteella oppilaiden mielipiteitä tulisi kuunnella liikuntatunteja suunnitellessa ja oppilaita tulisi ottaa mukaan liikuntatunteja koskevaan päätöksentekoon.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet