People-oriented leadership in virtual teams: positive and negative impacts on individual and team performance

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

People-oriented leadership in virtual teams: positive and negative impacts on individual and team performance

Virtuaalitiimeistä on tullut nykyorganisaatioissa normi. Tutkimusten mukaan virtuaalitiimejä käytetään laajasti useimmissa organisaatioissa. Virtuaalitiimeissä tiimin jäsenet työskentelevät maantieteellisesti hajaantuneena toisistaan ja käyttävät informaatioteknologiaan pääosin kommunikoinnissaan. Onnistunut johtajuus on tärkeää virtuaalisessa kontekstissa. Erityisesti kommunikaatioon liittyvät haasteet, luottamuksen ylläpito ja tehtävien edistymisen seurantaan liittyvät haasteet ovat yleisiä ongelmia virtuaalitiimeissä. Tässä tutkielmassa oli tarkoituksena selvittää, mitkä ihmissuuntautuneen johtajuuden ominaisuudet vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti yksilökohtaiseen tai tiimin suoritukseen. Tämä tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sekä empiirisenä tutkimuksena. Kirjallisuuskatsaus loi teoreettisen pohjan empiiriselle tutkimukselle. Kirjallisuus katsauksessa ja empiirisessä tutkimuksessa tarkasteltiin neljää eri ihmiskeskeisen johtajuuden viitekehystä. Eri viitekehysten ominaisuudet yhdistettiin samankaltaisuuksien perusteella muodostamaan viisitoista eri johtajuusteemaa. Empiirinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluilla, haastattelemalla virtuaalitiimien johtajia sekä jäseniä Suomessa. Yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe olisi toteuttaa tämä tutkimus jossain toisessa maassa. Empiirisen tutkimuksen tulosten perusteella ihmissuuntautunut johtajuus on tehokas tapa johtaa virtuaalitiimejä, vaikkakin siihen liittyy myös ongelmiakin. Tulosten perusteella virtuaalitiimien johtajien tulisi panna painoa sille, kuinka he antavat palautetta tiimin jäsenille ja kuinka he perustelevat asiat, joita pitäisi muuttaa työtavoissa. Tulokset osoittavat, että erityisesti tiimin jäsenten motivaatio, luottamus projektiin ja tiimin jäsenten luottamus toisiinsa kasvaa sekä yhteistyö paranee ja projektin päämäärät ymmärretään paremmin, kun ihmissuuntautuneisuutta johtajuutta käytetään virtuaalisessa kontekstissa. Nämä tulokset viittaavat siihen, että ihmissuun-tautunut johtajuus auttaa virtuaalitiimin johtajia kohtaamaan yleisimpiä haasteita virtuaalitiimien kanssa. Vaikkakin näiden tulosten perusteella on mahdollista esittää, että ihmissuuntautunut johtajuus on tehokas tapa johtaa tiimejä virtuaalisessa ympäristössä, niin virtuaalitiimien johtajien ei tulisi tukeutua vain yhteen viitekehykseen, vaan poimia parhaat puolet eri ihmissuuntautuneisuuden johtajuuden viitekehyksistä.

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Aiheet