Teknologia innostavana ja luonnollisena oppimisympäristönä tukee vuosiluokkien 7-9 koululiikunnan tavoitteiden saavuttamista : oppilaslähtöisiä opetustyylejä tulisi hyödyntää enemmän

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Teknologia innostavana ja luonnollisena oppimisympäristönä tukee vuosiluokkien 7-9 koululiikunnan tavoitteiden saavuttamista : oppilaslähtöisiä opetustyylejä tulisi hyödyntää enemmän

Natunen, A. & Pitkälä, A. 2018. Teknologia innostavana ja luonnollisena oppimisympäristönä tukee vuosiluokkien 7-9 koululiikunnan tavoitteiden saavuttamista. Oppilaslähtöisiä opetus-tyylejä tulisi hyödyntää enemmän. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto, Lii-kuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 91 s., (5 liitettä). Koulun liikunnanopetuksen tavoitteena on lasten ja nuorten fyysinen, sosiaalinen ja psyykki-nen toimintakyky. Uudessa opetussuunnitelmassa teknologia mainitaan ensimmäistä kertaa liikunnanopetuksen tavoitteiden yhteydessä. Sen hyödyntäminen on voimistunut liikunnan-opetuksessa vapaa-ajalla käytettävien laitteiden ja sovellusten määrän kasvun myötä. Aikai-semmat katsaukset kertovat, että teknologian koetaan lisäävän fyysistä aktiivisuutta ja moti-voivan liikkumaan. Hyödyntämisen suurimpina haasteina ilmenevät opettajien riittämättömät tietotaidot ja resurssien puute. Tässä tutkimuksessa lähestyttiin teknologian hyödyntämisen ilmiötä liikunnanopettajien ko-kemusten kautta seuraavilla tutkimuskysymyksillä: Mitkä liikunnanopetuksen tavoitteet koe-taan merkityksellisimmiksi, kun teknologia on läsnä liikunnanopetuksessa? Minkälaisia opetus-tyylejä liikunnanopettajat käyttävät hyödyntäessään teknologiaa liikunnanopetuksessa? Miksi liikunnanopettajat hyödyntävät teknologiaa? Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jonka tieteenfilosofinen lähtökohta on fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimusjoukko muodostui neljästä liikunnanopettajasta, jotka opettavat liikuntaa teknologiaa hyödyntäen vuosiluokilla 7-9. Tutkimusaineisto koostuu teemahaastatteluista, joiden analysoinnissa käytettiin teorialähtöistä ja aineistolähtöistä sisäl-lönanalyysiä sekä sisällön erittelyä. Teemahaastattelulle tyypillinen avointen kysymysten piirre avasi syitä teknologian hyödyntämiselle liikunnanopetuksen tavoitteiden suuntaisesti. Usean eri analysointitavan käyttö lisää tutkimuksen sisäisten löydösten eli tutkimustuloksien keski-näistä vuoropuhelua. Tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni, että psyykkinen toimintakyky nousee esiin voimak-kaimmin liikunnanopetuksen tavoitteista, kun teknologiaa hyödynnetään opetuksessa. Lisäksi fyysisen toimintakyvyn osa-alueet korostuivat. Teknologia edisti erityisesti liikunnanopetusta, jossa oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja -ympäristöjä. Tässä tutkimuksessa kohdejoukkona olleet liikunnanopettajat käyttivät opettajajohtoisia opetustyylejä. Oppilasläh-töisempiä työtapoja siis toteutettiin, mutta opetusta koskeva päätöksenteko, valta sekä arvioin-ti ja palaute olivat opettajan vastuulla teknologiaa hyödyntävässä opetuksessa. Tässä tutki-muksessa havaittiin myös, että teknologia osallistaa ja aktivoi vähemmän liikkuvia oppilaita. Tämän tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että yläkoululaisten päivittäin käyttämät älylaitteet ja sovellukset on syytä huomioida koulun liikunnanopetuksessa. Tutut, käytössä olevat ja luonnolliset toimintaympäristöt, kuten WhatsApp ja Snapchat, saavuttavat yläkou-luikäisen. Liikunnanopettajat kokevat teknologian monipuolistavan opetustaan. Asiasanat: Liikunnanopettaja, liikunnanopetuksen tavoitteet, liikunnanopetus, opetustyylit, teknologia.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet