Nuorten kokemuksia kasvamisesta vähävaraisessa perheessä

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Nuorten kokemuksia kasvamisesta vähävaraisessa perheessä

Tarkastelen maisterintutkielmassani nuorten kokemuksia kasvamisesta vähävaraisessa perheessä, millaista arkea nuoret kuvailevat ja miten vähävaraisuus vaikuttaa nuoren toimijuuteen ja sosiaaliseen identiteettiin. Aineistoni koostuu erään nuorille suunnatun verkkolehden keskustelupalstan keskusteluista, joissa käsitellään vähävaraisuutta ja kokemuksia kasvamisesta vähävaraisessa perheessä. Olen analysoinut aineiston sisällönanalyysillä. Aineiston tarkastelussa päädyin neljään teemaan. Ensimmäinen teema käsittelee vähävaraisuuden syitä ja yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja nuorten kokemana. Toinen teema käsittelee nuorten kokemuksia arjesta vähävaraisessa perheessä. Kolmas teema on nuorten toimijuus, kun perheellä on rahaa vähän käytettävissä. Neljäntenä teemana käsittelen nuorten sosiaalista identiteettiä. Tutkimustulosteni mukaan nuorilla on myönteisiä kokemuksia vähävaraisessa perheessä elämisestä. Monet keskustelupalstalle kirjoittaneet nuoret kokivat kiitollisuutta vanhempiaan kohtaan siitä, että vanhemmat pyrkivät vähävaraisuudesta huolimatta antamaan lapsille kaiken heidän tarvitsemansa. Vähävaraisuus näkyy nuorten arjessa aivan tavallisissa arjen asioissa liittyen vapaa-ajaviettoon, ruokaan ja vaatteisiin. Suurimmat haasteet vähävaraisessa arjessa olivat opiskelumateriaalien hankinnassa sekä harrastuksien mahdollistamisessa. Nuorten toimijuutta vähävaraisuuden näkökulmasta analysoin neljän eri toimijuuden modaliteetin eli ulottuvuuden mukaisesti. Näistä vahvin ulottuvuus oli voida-ulottuvuus. Tämä ilmeni nuoren mahdollisuutena vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Näitä mahdollisuuksia antoivat taloudellinen toimijuus, harrastaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Tulosteni mukaan nuori on vahvasti riippuvainen vanhempiensa taloudellisesta tilanteesta. Nuoret toivovat, että heille puhutaan avoimesti perheen tilanteesta. Sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä nuoren identiteetin luomiselle. Avainsanat : vähävaraisuus, nuori, toimijuus, sosiaalinen identiteetti,

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet