Movesta virtaa! -oppaan käyttäjäkokemukset

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Movesta virtaa! -oppaan käyttäjäkokemukset

Tutkielmani tarkoituksena oli tehdä Movesta virtaa! -opas 5-luokkalaisille ja tutkia oppaan käyttäjäkokemuksia. Lisäksi tutkin, onko oppilaan liikunta-aktiivisuus, liikuntamyönteisyys tai arvio omasta liikuntakyvykkyydestä yhteydessä oppaan käyttämiseen. Oleellista oli perehtyä, miten nuoren tulee liikkua terveyden kannalta ja miten oppaasta saisi rakennettua oppilaille mielenkiintoisen. Tarkoituksenani oli selvittää, onko kirjallisesta liikuntamateriaalista hyötyä oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Tutkimusmenetelmänä käytin oppaan tekemisessä kirjallisuuskatsausta ja oppaan käyttäjäkokemuksia tutkiessa kyselyä. Kysely sisälsi suljettuja kysymyksiä ja kaksi avointa kysymystä. Kohderyhmänä olivat 5-luokan oppilaat kolmesta alakoulusta, joista jokaisesta osallistui yksi tai kaksi luokkaa. Tutkittavia oppilaita oli yhteensä 74, joista 43 tyttöä ja 31 poikaa. Oppilaiden vanhemmista tutkimukseen osallistui 27. Aineisto analysoitiin määrällisiä menetelmiä käyttäen. Tutkimustulosten analysoinnissa käytin SPSS tilastoanalyysiohjelmaa ja teemoittelua. Käytössä olivat suorat jakaumat (prosentit), korrelaatiot ja keskiarvotestit (t-testi) ja varianssianalyysi. Oppilaista noin 24 prosentia oli sitä mieltä, että opas on hyödyllinen ja jokseenkin samaa mieltä noin 39 prosenttia. Suurin osa (65 %) oppilaista koki oppaan helpottavan ainakin osittain liikuntataitojen ja kunnon osa-alueiden (kestävyys, voima, nopeus, liikkuvuus) kehittämistä. Oppilaiden avoimissa vastauksissa tuli esille, että paljon liikkuvilla ei ollut aikaa tai tarvetta oppaan käyttöön. Osa oppilasta koki, että sai oppaasta uusia liikuntavinkkejä ja se kannusti liikkumaan. Vanhemmista 24 prosentia oli täysin samaa mieltä väitteestä, että opas on hyödyllinen ja osittain samaa mieltä 40 prosenttia. Suurin osa vanhemmista (56%) koki, että oppaan avulla pystyisi neuvomaan lastaan kehittämään liikuntataitojaan ja kunnon eri osa-alueitaan. Oppilailla liikunnasta pitämisellä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys oppaaseen perehtymiseen, oppaan harjoitteiden sekä leikkien ja pelien tekemiseen. Liikunta-aktiivisuudella eikä oppilaan liikuntakyvykkyydellä ollut yhteyttä oppaan käyttämiseen. Vanhemman oppaaseen perehtyminen ja oppaan harjoitteiden ja pelien pelaaminen lapsen kanssa oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä keskenään. Jos vanhempi tykkäsi liikunnasta, oli todennäköisempäää, että hän teki oppaan pelejä ja leikkejä enemmän lapsen kanssa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet