Fitness-urheilijanaisen arvioiman kehonpainon yhteys kehonkuvaan kilpailukauden aikana

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Fitness-urheilijanaisen arvioiman kehonpainon yhteys kehonkuvaan kilpailukauden aikana

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää fitness-urheilijanaisen arvioiman kehonpainon ja kehonkuvan muutoksia kilpailukauden aikana. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin arvioidun kehonpainon ja kehonkuvan välistä yhteyttä kilpailukauden eri vaiheissa. Tutkimukseen osallis-tui 27 kilpailevaa fitness-urheilijanaista. Määrällinen aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Arvioitu kehonpaino merkittiin kilogrammoina ja kehonkuvaa koskeva kysely pohjautui Orbachin ja Mikulincerin (1998) ”The Body Investment Scale” (BIS) -kyselylomakkeeseen. Muuttujien keskiarvojen muutoksia eri mittauskertojen välillä tutkittiin parittaisilla t-testeillä ja kehonkuvan sekä arvioidun kehonpainon välisiä yhteyksiä Pearsonin tulomomenttikorrelaatioiden avulla. Tulokset osoittivat, että arvioitu kehonpaino muuttui kilpailukaudella tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p<0,001) alku- ja loppumittauksesta välimittaukseen. Kehonkuva puolestaan muuttui melkein merkitsevästi (p<0,05) alkumittauksesta loppumittaukseen. Tulokset osoittivat lisäksi hyvän kehonkuvan kilpailukauden alussa olevan yhteydessä hyvään kehonkuvaan palautumisjakson lopussa. Arvioidulla kehonpainolla ja kehonkuvalla oli myös erittäin merkitsevä (p<0,001) käänteinen yhteys: mitä enemmän painoa kilpailijalla oli dieetille lähdettäessä tai sen päätyttyä - sitä heikompi oli hänen kehonkuvansa alku- ja loppumittauksissa. Lisätutkimus kehonkuvan heikkenemisen vuoksi on lajin kannalta tärkeää. Jatkotutkimuksissa tulisi tutkia kehonkuvan heikkenemiseen vaikuttavia tekijöitä, sekä pitkän kilpailu-uran vaikutusta kehonkuvalle.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet