Toimintatutkimus street workout –oppaan laatimisesta lajin harrastajille ja ohjaajille

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Toimintatutkimus street workout –oppaan laatimisesta lajin harrastajille ja ohjaajille

Koivuranta, K. 2018. Toimintatutkimus street workout –oppaan laatimisesta lajin harrastajille ja ohjaajille. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma, 107 s., 4 liitettä. Street workoutilla tarkoitetaan yleensä puistoissa tai muissa julkisissa paikoissa harrastettavaa vapaamuotoista kehonpainoharjoittelua. Lajissa tärkein fyysinen ominaisuus on voima, koska suoritusten kesto on yleensä lyhyt. Tämän toimintatutkimuksen pääasiallisena tehtävänä oli laatia lajiin liittyvän kirjallisuuden sekä kouludemonstraatioista saadun tiedon perusteella street workout –opas lajin harrastajille ja ohjaajille. Lisäksi tehtävänä oli selvittää ala- ja yläkouluikäisten oppilaiden näkemyksiä street workout -kouludemonstraatiotunneista ja niiden perusteella muokata tunnin sisältöä mahdollisimman mielekkääksi kouluikäisille lapsille ja nuorille. Tämän laadullisen toimintatutkimuksen kouludemonstraatiot järjestettiin kahdella paikkakunnalla syksyllä 2016. Molemmilla paikkakunnilla järjestettiin kaksi demonstraatiota samalle ryhmälle. Osallistujina olivat kolmas- sekä yhdeksäsluokkalaiset oppilaat. Demonstraatioiden jälkeen osa oppilaista jäi haastatteluun, jossa selvitettiin oppilaiden näkemyksiä demonstraatioiden sisällöstä. Ensimmäisen (n=7), toisen (n=5), kolmannen (n=6) ja neljännen (n=6) tunnin jälkeen haastatteluun jääneiden oppilaiden vastauksia analysoitiin kvalitatiivisella sisällönanalyysilla. Haastatteluiden lisäksi aineistoa demonstraatioista saatiin oppilaiden toiminnan havainnoinnista sekä palautekeskusteluista tutkimusapulaisen ja oppilaiden opettajien kanssa. Aineiston perusteella oppilaiden yleiskuva street workout -demonstraatiotunneista oli myönteinen. Suosituimpia liikkeitä olivat muun muassa leuanveto ja palomiespunnerrus vastuskuminauhalla avustettuna. Street workout -aloittelijan oppaan laatimisessa pyrittiin ottamaan huomioon lajin erityispiirteet, turvallisuus sekä fyysisen harjoittelun perusperiaatteet yhdistämällä niitä kouludemonstraatioista saatuihin kokemuksiin. Opas julkaistiin Suomen street workout –yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa http://www.suomenstreetworkout.fi/aloittelijan-opas.html 3.8.2017. Street workout on matalan kynnyksen laji, jota voidaan harrastaa missä ja milloin tahansa. On tärkeää, että oppilailla on mahdollisuus tutustua ilmaisiin matalan kynnyksen liikuntamuotoihin koulun liikuntatunnilla, koska kaikilla huoltajilla ei ole varaa kustantaa kalliita harrastuksia lapsilleen. Jokaisesta street workout -liikkeestä on olemassa helpompia ja vaikeampia variaatioita, jolloin kaikilla on mahdollisuus harrastaa lajia mielekkäästi omalla tasollaan. Liikunnanopettajilla ja -ohjaajilla tulisi olla tietoa liikekehittelyistä, jolloin he voivat ohjata street workoutia mielekkäästi heterogeenisille ryhmille. Samoin myös jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla perustietämys siitä, kuinka omaa kehoa voidaan käyttää lihaskuntoharjoittelun välineenä. Taito hyödyntää ilmaisia street workout –telineitä harjoittelupaikkoina voi kehittää käyttäjiensä fyysisiä ominaisuuksia ja terveyttä. Avainsanat: street workout, kehonpainoharjoittelu, liikuntamateriaali, voimaharjoittelu

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet