Realism and simulator sickness in a fixed-base ship simulator

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Realism and simulator sickness in a fixed-base ship simulator

Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää simulaattorin realismin kokemuksen ja simulaattorisairauden vaikutukset kiinteä-alustaisessa laivasimulaattorissa. Tutkimuksen motivaatio ja tärkeys tulevat simulaattorin realismin kokemuksen ja simulaattorisairauden mahdollisista vaikutuksista simulaattorin käyttöön tutkimus- ja koulutustarkoituksissa. Osana tutkimusta tehtiin kirjallisuuskatsaus aikaisempaan tutkimukseen simulaattorin realismista, validiteetista ja simulaattorisairaudesta. Kvasi-eksperimentaalinen tutkimus toteutettiin vastabalansoidulla koe-henkilöiden sisäisellä tutkimusasetelmalla. Kolmekymmentäkaksi sattumalta tutkimukseen saapunutta koehenkilöä ohjasi laivasimulaattoria tyynessä ja myrskyisessä sääolosuhteessa yhteensä viiden minuutin ajan. Kokeen jälkeen koehenkilöt täyttivät taustatietonsa sekä suljetun Likert-kyselyn, jossa esitettiin väitteitä laivasimulaattorin käyttökokemuksesta ja simulaattorisairaudesta. Tuloksista tutkittiin yhteisiä selittäviä tekijöitä, riippuvuuksia sekä tilastollista merkitsevyyttä simulaattorin realismikokemuksesta ja simulaattorisairaudesta. Realismin sekä nautinto ja kiinnostus kokemusten väliltä löydettiin posi-tiivinen korrelaatio. Koehenkilöiden ilmoittama lisääntynyt nautinto simulaat-torissa ja kiinnostus simulaattoria kohtaan mitattiin yhdessä korkeamman rea-lismin kokemuksen kanssa. Koehenkilöiden simulaattorisairausoireet vaihteli-vat lievistä vaikeisiin simulaattorisairauskyselyn perusteella. Realismi, kiin-nostus ja nautinto sekä simulaattorisairauskyselyn tulosten, että taustamuuttu-jien ikä, kokemus oikeanmaailman merenkulusta ja tietokonepelaamisesta vä-liltä ei löydetty tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Myöskään sääolosuhtei-den sekä realismikokemuksen ja simulaattorisairauden väliltä ei löydetty tilas-tollisesti merkitseviä yhteyksiä. Tulosten laadullisen arvioinnin perusteella tutkimuksessa käytetyn kiin-teäalustaisen laivasimulaattorin fyysisen ja käyttäytymisen realismin arvioi-daan olevan kohtalaisella tasolla. Tutkimustulosten luotettavuudessa katso-taan olevan parannettavaa koeasetelman, simulaattorisairauskyselyn sisäisessä johdonmukaisuudessa ja komponenttien validiteetissa. Jatkotutkimukseen kannustetaan suuremmalla otannalla sekä tutkimuksella simulaattorikäyttäjien motivaatiosta. Lisäksi käyttäytymisen validiteettiin ja simulaattorisairauden tutkimiseen eri simulaattorialustoilla ja tutkimusasetelmilla.

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Aiheet