Tekoälyn soveltuvuus vähittäispankkipalveluihin

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Tekoälyn soveltuvuus vähittäispankkipalveluihin

Tekoäly on yksi digitalisaation teknologioista, jonka tuottamia mullistavia muutoksia yhteiskuntaan on verrattu maatalouden koneellistumiseen. Muutokset ulottuvat myös yritysten liiketoimintaan ja yritysten tarjoamiin palveluihin. Yritysten palveluiden muutoksia tehdään yleensä vain saatavien hyötyjen perusteella, jolloin teknologian soveltuvuus palveluun on oltava perusteltavissa esimerkiksi tuottavuushyötyjen perusteella. Finanssiala ja erityisesti pankkiala on yhteiskunnallisesti merkittävä ala, joka mahdollistaa yritysten ja kuluttajien rahan käytön. Pankit tarjoavat kuluttajille peruspalveluita, joita ovat lainaaminen, säästäminen, sijoittaminen ja maksaminen. Tässä tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa tutkittiin teknologian soveltuvuutta kohdealueeseen eli tarkemmin tekoälyn soveltuvuutta vähittäispankkipalveluihin. Tutkimus oli tapaustutkimus, jonka toimeksiantajana toimi finanssialan IT-palvelutoimittaja. Tapauksen kohteena toimi IT-palveluyrityksen asiakaspankki, joka edusti tyypillistä kotimaista pientä pankkia. Tutkimuksen tavoitteena selvittää tekoäly käsitteenä, sen aiempi käyttö finanssialalla sekä tutkia tekoälyn soveltuvuutta tapauksen kohteen palveluihin eli pankin palveluihin. Teoreettinen osuus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena tekoälystä, finanssialasta ja systemaattisena kirjallisuuskatsauksena tekoälyn käytöstä finanssialalla. Teorian tuloksena tuotettiin tietojärjestelmätieteen näkökulmasta synteesi tekoälystä, kotimaisen finanssialan kuvaus kohdealueena ja systemaattinen katsaus tutkituista tekoälyn sovelluskohteista johtopäätöksineen finanssialalla sekä pohdinta tekoälyn käytöstä luotoannossa. Tutkimuksen tutkimusaukko osoitettiin lyhyellä tutkimuskartoituksella ja luotiin teoreettinen viitekehys perustuen teorioihin tai malleihin soveltuvuudesta, finanssialan teknologiakehityksestä, palveluajattelusta ja strategisesta yhteensopivuudesta. Empiirinen tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa tieto kerättiin puolirakenteisina teemoitettuna haastatteluina pankin tuotepäälliköiltä ja IT-palvelutoimittajan päälliköiltä. Tuloksina löydettiin tekoälyn soveltuvuuskohteita luottoluokittelusta, asiakkaan tuntemisesta, sijoitussuosittelusta ja maksamisen maksutapasuosittelusta. Johtopäätöksinä tekoälypohjainen asiakkaan tunteminen ja luottoluokittelu soveltuisivat mahdollisesti pienen pankin palveluihin, mutta sijoitussuosittelun soveltuvuus vaatisi lisää tutkimusta ja maksutapasuosittelun soveltuvuutta ei nähty vielä ajankohtaiseksi. Soveltuvuuden konkreettisten mitattavien liiketoimintahyötyjen arviointi nähtiin haastavaksi, joten hyödyistä nousi esiin yksi kiinnostava jatkotutkimuksen aihe.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet