Käyttäjäkokemuspohjaisen suunnittelun merkitys verkkokauppasivuston konversioasteelle

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Käyttäjäkokemuspohjaisen suunnittelun merkitys verkkokauppasivuston konversioasteelle

Tässä tutkielmassa käsitellään käyttäjäkokemuspohjaisten suunnitteluratkaisujen merkitystä ja vaikutuksia verkkokauppasivustojen konversioasteeseen ja sen kautta taloudelliseen menestykseen. Tarkastelu on rajattu internetin välityksellä tehtävään, kuluttajiin kohdistuvaan verkkokaupankäyntiin. Tutkimus suoritetaan esittelemällä ensin tutkielman kannalta keskeiset käsitteet, jonka jälkeen tarkastellaan tarkemmin olemassa olevia verkkosivustojen sekä verkkokaupan suunnittelumalleja ja heuristiikkoja, kattaen pintatason suunnittelun sekä arkkitehtuuritason rakenteen. Suunnittelumallien tarkastelun jälkeen pohditaan niiden mahdollisia käytännön vaikutuksia verkkokaupan toiminnan tehostumiseen ja sen konversioasteeseen. Tiedonhankintaprosessissa käytettiin useita alan tietokantajärjestelmiä, sekä alan nidemuodossa julkaistua kirjallisuutta. Pääasiallisina lähdemateriaalin hankintatyökaluina toimivat IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Xplore Digital Library-tietokanta, AIS:n (Association for Information Systems) AISeL-tietokanta sekä Google Scholar. Tutkimusaiheen kannalta keskeisten käsitteiden määritelmät esitellään toisessa luvussa, jonka jälkeen kolmannessa luvussa esitellään suunnittelumalleja ja -periaatteita sivuston kehitysprosessin eri vaiheissa. Mallien tarkastelun jälkeen neljäs luku käsittelee tutkitun materiaalin perusteella tehtyjä havaintoja, ja pohditaan esiteltyjen mallien vaikutuksia näihin pohjautuen. Löydetyn lähdemateriaalin pohjalta koostettujen havaintojen perusteella päädyttiin johtopäätökseen, jonka mukaan tämän tutkielman tutkimushypoteesi pitää paikkansa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet