Varhaiskasvattajien näkemyksiä luontoliikunnasta suomalaisissa päiväkodeissa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Varhaiskasvattajien näkemyksiä luontoliikunnasta suomalaisissa päiväkodeissa

Fyysisen aktiivisuuden suositukset eivät täyty suurimmalla osalla päiväkoti-ikäisistä lapsista. Tutkimuksissa lasten on todettu olevan fyysisesti aktiivisempia ulkona, kuin sisällä ja erityisesti aidossa luonnonympäristössä, kuten metsässä liikkumisen on todettu kehittävän lasten motorisia perustaitoja. Moni päiväkoti-ikäinen lapsi viettää merkittävän osan päivästään varhaiskasvatuksen parissa, kuten päiväkodissa. Varhaiskasvatuksella onkin merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja hyvinvointiin. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena oli selvittää luontoliikunnan toteutumista suomalaisissa päiväkodeissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti luontoliikunnan määrää ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä, luontoliikunnalle asetettuja tavoitteita, lasten käyttäytymisen muuttumista luonnossa liikkumisen myötä ja asioita, joiden koettiin rajoittavan luontoliikunnan toteuttamista. Tutkimuksessa käytettiin määrällistä tutkimusotetta ja aineisto kerättiin Webropol-kyselyohjelmalla luodulla sähköisellä kyselylomakkeella. Kysely lähetettiin Lastentarhaopettajaliiton kautta heidän yhteistyöjäsenilleen ympäri Suomen, jotka levittivät kyselyä eteenpäin omalla alueellaan. Kyselyyn vastasi 148 varhaiskasvatuksen työntekijää 125:sta eri päiväkodista, eri puolilta Suomea. Kyselyyn osallistuneista 145 oli naisia ja 3 miehiä. Suurin osa kyselyyn osallistuneista oli lastentarhanopettajia. Aineistoa analysoitiin IBM SPSS Statistics 24-ohjelmalla. Analyysissä käytettiin kuvailevia menetelmiä (frekvenssit, prosentit, keskiarvot), ristiintaulukointia, ei-parametristen muuttujien testejä, sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan päiväkodeissa toteutetaan luontoliikuntaa keskimäärin kerran viikossa. Luontoliikunnan määrät olivat hyvin samankaltaiset eri puolilla Suomea. Luontoliikunnan määrään yhteydessä olevia tekijöitä olivat varhaiskasvattajan vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus, lasten kanssa luonnossa liikkumisesta nauttiminen, luontoliikunnasta lapsille saatavien hyötyjen arvostaminen, varhaiskasvattajan kokemat vaikutusmahdollisuudet luontoliikunnan määrään liittyen ja päiväkodissa luontoliikunnalle asetettujen tavoitteiden olemassaolo. Yli puolessa kyselyyn osallistuneissa päiväkodeissa oli asetettuja luontoliikunnalle. Useimmin kirjattuja tavoitteita olivat motoristen perustaitojen, sosiaalisten taitojen ja kestävän kehityksen harjoitteleminen. Lasten koettiin olevan luonnossa liikkumisen jälkeen rauhallisempia ja iloisempia. Varhaiskasvattajat kokivat liian suurten ryhmäkokojen, muiden työntekijöiden asenteen ja lasten puutteellisen varustuksen rajoittavan useimmin luontoliikuntaa. Säännöllisellä luontoliikunnalla voitaisiin vaikuttaa myönteisesti lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tulevaisuudessa päiväkotien tarpeiden pohjalta tuotetun luontoliikuntamateriaalin tekeminen voisi tarjota päiväkodeille konkreettisia ideoita toteuttaa luontoliikuntaa nykyistä kattavammin. Luontoliikuntaa rajoittavat tekijät tulisi ottaa huomioon ja pyrkiä kehittämään käytänteitä, joiden avulla luontoliikuntaa voitaisiin toteuttaa esimerkiksi suurten lapsiryhmien kanssa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet