Persoonallisuuden piirteiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja koulumenestykseen 8-luokkalaisilla nuorilla

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Persoonallisuuden piirteiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja koulumenestykseen 8-luokkalaisilla nuorilla

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia 8-luokkalaisten persoonallisuus, fyysisen aktiivisuuden määrä sekä kouluarvosanat ovat. Lisäksi tutkimme miten persoonallisuuspiirteet ovat yhteydessä heidän fyysiseen aktiivisuuteensa ja koulumenestykseensä. Vertailimme myös, onko sukupuolten välillä eroja persoonallisuuspiirteissä, koulumenestyksessä sekä fyysisessä aktiivisuudessa. Tutkimuksen otanta koostui kolmen eri koulun 8-luokkalaisista oppilaista. Aineisto kerättiin keskisuuresta kaupungista Keski-Suomesta. Tutkimukseen osallistui 118 oppilasta, joista tyttöjä oli 61 ja poikia 56. Persoonallisuuden piirteiden mittaamiseen käytimme Saucierin (1994) luomaa persoonallisuuden lyhyttestiä, joka on lyhennetty versio Goldbergin (1990) Trait descriptive adjectives (TDA) mittarista. Mittarin luotettavuutta arvioitiin cronbachin alfakertoimilla, jonka vaihteluväli oli 0,52-0,84. Fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen käytimme kolmea LIITU- tutkimuksessa käytettyä fyysisen aktiivisuuden kysymystä. Koulumenestyksen mittaamiseen käytimme kevättodistuksen kaikkien aineiden keskiarvoa sekä kahdeksan erikseen pyydetyn oppiaineen arvosanaa. Muuttujien välisiä yhteyksiä analysoitiin korrelaatioilla sekä varianssianalyysillä. Lisäksi ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin riippumattomien otosten t-testillä. Tytöt menestyivät poikia paremmin lähes kaikissa oppiaineissa, ja tyttöjen keskiarvo oli poikia tilastollisesti erittäin merkitsevästi korkeampi. Tulosten mukaan pojat olivat fyysisesti aktiivisempia kuin tytöt. Tyttöjen ja poikien persoonallisuutta kuvaavat Big Five piirreteaorian mukaiset piirteet (Goldberg 1990) erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan ainoastaan neuroottisuuden osalta. Tytöt saivat korkeammat arvot neuroottisuuden piirteistä kuin pojat. Tutkimuksessamme selvisi, että ekstroversiopiirre oli myönteisesti yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen ja neuroottisuus oli kielteisesti yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen. Koulumenestystä tutkittaessa neuroottisuus oli yhteydessä heikompaan koulumenestykseen ja sovinnollisuus sekä tunnollisuus olivat yhteydessä parempaan koulumenestykseen. Ekstroversio oli myönteisesti yhteydessä vain taito- ja taideaineisiin (liikunta, musiikki ja käsityö). Tutkimuksemme tulosten perusteella voidaan sanoa, että persoonallisuudella oli yhteys fyysiseen aktiivisuuteen sekä koulumenestykseen. Jokaisen opettajan ja kasvattajan olisikin tärkeä pohtia, kuinka hyvin tunnistaa eri persoonallisuuden piirteitä oppilaissaan. POPS 2014 mukaan jokainen oppilas tulisi kohdata yksilönä, joten opettajien on tärkeää osata ottaa huomioon eri persoonallisuuspiirteet opetuksessa, kasvatuksessa sekä arvioinnissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet