Muutokset erityisammattikoululaisten kognitiossa ja terveyskunnossa kolmen viikon telinevoimistelu -intervention jälkeen

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Muutokset erityisammattikoululaisten kognitiossa ja terveyskunnossa kolmen viikon telinevoimistelu -intervention jälkeen

Nurmesjärvi, M. 2018. Muutokset erityisammattikoululaisten kognitiossa ja terveyskuntoon kolmen viikon telinevoimistelu -intervention jälkeen. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 49 s., 4 liitettä. Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tutkia telinevoimistelu -intervention vaikutuksia erityisammattikoululaisten kognitioon ja terveyskuntoon. Tutkimus oli luonteeltaan määrällinen, jonka otokseen kuului 15 silloisen Bovallius erityisammattikoulun VALMA-oppilasta, joista poikia oli 10 ja tyttöjä 5. Interventiotutkimuksen toteuttaminen oli osa Neural Effects of Exercise, Diet, and Sleep (NEEDS) projektia, jossa tutkimuskohteena ovat liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset kognitioon ja aivojen toimintaan lapsilla ja nuorilla. Tutkimusprojektin aineistonkeruu toteutettiin helmi-maaliskuussa 2016, jolloin koehenkilöille tehtiin alkutestit ennen telinevoimistelu -interventiojaksoa ja lopputestit interventiojakson jälkeen. Interventio kesti kolme viikkoa, jonka aikana oppilaat harjoittelivat sovellettua telinevoimistelua kahdesti viikossa. Testeissä mitattiin koehenkilöiden fyysistä kuntoa, valtimojäykkyyttä ja kognitiivisia toimintoja. Mittaustuloksia analysoitiin vertaamalla alku- ja lopputestien tuloksia ei-parametrisella Wilcoxonin merkkitestillä pienen otoskoon vuoksi. Tulosten mukaan valtimoiden jäykkyys oli matalampi intervention jälkeen kuin ennen sitä (p=0,05). Fyysisessä kunnossa, kehonkoostumuksessa tai kognitiossa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Kuitenkin suurin osa koehenkilöistä (69%) paransi tuloksiaan kestävyyskuntoa mittaavassa Andersenin testissä. Pidempi interventiojakso olisi voinut tuoda näkyviin enemmän merkitseviä muutoksia erityisammattikoululaisten terveyskunnossa ja kognitiossa. Avainsanat: erityisammattikoululaiset, sovellettu telinevoimistelu, interventio, terveyskunto, kognitio

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet