"En mie nyt koe mikä siel ois niin tärkeetä etteikö ois aikaa ja hetkiä kohdata yksittäisiä oppilaita ja kuunnella"

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

"En mie nyt koe mikä siel ois niin tärkeetä etteikö ois aikaa ja hetkiä kohdata yksittäisiä oppilaita ja kuunnella"

Opettaja-oppilassuhde on ainutkertainen ihmissuhde, jonka onnistumisella on myönteisiä vaikutuksia niin opettajalle kuin oppilaallekin. Suhteen luomisen edellytyksinä toimivat vuorovaikutustaidot, joista kuuntelutaidot ovat yksi tärkeistä taidoista toisen ymmärtämisessä. Opettaja joutuu kuitenkin työssään tasapainottelemaan monen asian välillä eikä suhteen luominen ja oppilaan kuunteleminen ole välttämättä itsestäänselvyyksiä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää opettajien kokemuksia kuuntelun ja opettaja-oppilassuhteen välisistä merkityksistä ja niiden taustalla olevista tekijöistä. Tutkimus toteutettiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla maaliskuussa 2018. Tutkimusta varten haastateltiin neljää liikunnan- ja terveystiedonopettajaa Kaakkois-Suomesta. Haastateltavat olivat iältään 45–55 -vuotiaita ja heistä kaksi oli naisia ja kaksi miehiä. Opettajina heille oli kertynyt työkokemusta 20–30 vuotta. Haastattelut toteutettiin jokaisen opettajan kanssa henkilökohtaisesti ja haastattelut kestivät 48–62 minuuttia. Litteroitua tekstiä syntyi 66 sivua. Litteroitu tekstiaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimus osoitti, että opettajat kokevat opettaja-oppilassuhteen ja kuuntelemisen työnsä kannalta hyvin merkityksellisinä. Opettaja-oppilassuhteiden syntymiseen vaikuttavista tekijöistä tärkeimmiksi nousivat opettajan ja oppilaan henkilökohtaiset tekijät, kuten persoona ja halu olla avoin, opettajan aktiivinen toiminta suhteiden edistämiseksi ja opettajan työhön liittyvät tekijät, kuten se, kuinka useasti oppilaita on mahdollisuus nähdä. Opettajan kuuntelemiselle tutkimuksesta nousi esiin sitä edesauttavia ja heikentäviä tekijöitä. Edesauttavista tekijöistä opettajat pitivät tärkeinä oppilaan hätää ja avun tarvetta, kun taas oppilaan kielteiset ja turhanpäiväiset asiat sekä opettajan työhön liittyvät kiire, stressi ja melu nousivat tutkimuksesta selkeimmin esille kuuntelua heikentävinä tekijöinä. Liikunnan ja terveystiedon välisistä oppiaine-eroista liikunnan toiminnallisuus ja erilaiset ympäristöt mahdollistivat kuuntelua opettajien mielestä helpommin kuin terveystiedon luokkaympäristö. Tutkimus osoitti, että vaikka opettajat pitivät kuuntelua ja opettaja-oppilassuhdetta tärkeinä asioina työnsä kannalta, he eivät pystyneet aina niiden edistämiseen. Kuuntelemisen taitoa tulisikin vahvistaa kouluissa entistä enemmän, sillä se osoittautui tutkimuksen kannalta opettaja-oppilassuhteen keskeiseksi elementiksi. Kouluista tulisi myös pyrkiä poistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat heikentävästi kuuntelemiseen ja opettaja-oppilassuhteen luomiseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet