Elämäntaitojen opettaminen Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin pohjautuvissa liikuntakerhoissa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Elämäntaitojen opettaminen Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin pohjautuvissa liikuntakerhoissa

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia noviisiohjaajien toimintaa Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin pohjautuvassa liikuntakerhossa sekä heidän kokemuksiaan kerhojen ohjaamisesta ja elämäntaitojen opettamisesta. Tutkimus on osa aloitteleville liikuntakerhojen ohjaajille suunnatun Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin perustuvan koulutusohjelman kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi -hanketta. Tähän pro gradu -tutkielmaan osallistui yhteensä neljä noviisiohjaajaa, jotka toteuttivat Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallia liikuntakerhoissa. Kerhot pidettiin kerran viikossa kahdessa jyväskyläläisessä yläkoulussa syksyn 2016 ja kevään 2017 ajan ja ne oli suunnattu seitsemäsluokkalaisille tytöille. Ohjaajilla ei ollut aikaisempaa kokemusta liikunnan ohjaamisesta, mutta he olivat saaneet kahdenkymmenen tunnin mittaisen Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin pohjautuvan ohjaajakoulutuksen. Kaikki tutkittavat olivat naisia ja iältään 18-20-vuotiaita. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahden menetelmän avulla. Ohjaajien toimintaa tutkittiin observoimalla kolmea liikuntakerhoa, jotka myös videoitiin analyysiä varten. Moveatis-mobiilisovellusta hyödyntämällä observoitiin 18 ohjaamiseen liittyvää kategoriaa. Lopuksi molempien tutkijoiden kaikista observoinneista laskettiin keskiarvot ja yksimielisyyskertoimet. Syksyllä 2016 observoitiin kaksi liikuntakerhoa ja kolmas kerho observointiin keväällä 2017. Ohjaajien kokemuksia kerhojen ohjaamisesta tutkittiin teemahaastattelujen avulla ja ne analysoitiin hyödyntäen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Haastatteluihin osallistui kolme liikuntakerhon ohjaajaa ja kaikki haastattelut toteutettiin helmikuussa 2017 Observoinneista saatujen keskeisimpien tulosten perusteella ohjaajat pystyivät toteuttamaan Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallia liikuntakerhossa osittain. Jokaisessa liikuntakerhossa tunnin rakenne oli Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallin tuntiformaatin mukainen. Elämäntaidot osattiin huomioida alku- ja loppukeskusteluissa, mutta liikuntaosuuden aikana elämäntaitoja tuotiin esiin niukasti. Ohjaajien kokemukset olivat suurimmalta osin saman suuntaisia näiden tulosten kanssa, mutta ohjaajien oma kokemus liikuntaharjoitusten aikaisesta mallin toteuttamisesta ja elämäntaitojen opettamisesta sekä omasta kehittymisestä oli hieman positiivisempi observointien pohjalta saatuihin tuloksiin verrattuna. Ohjaajat kokivat omat valmiutensa liikuntakerhojen ohjaamiseen ja Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallin toteuttamiseen yleisesti hyvinä, vaikka toivat esiin myös haasteita mallin toteutuksessa. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että noviisiohjaajat voivat hyödyntää Hellisonin vastuuntuntoisuuden mallia liikuntakerhoissa lyhyen koulutuksen avulla. Hellisonin vastuuntuntoisuuden malli on hyvä apuväline lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemiseen. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi Hellisonin vastuuntuntoisuuden malliin liittyvien koulutusten kehittämisessä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet