Urheiluyläkoulun soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden nuorten motoriset perustaidot

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Urheiluyläkoulun soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden nuorten motoriset perustaidot

Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää urheiluyläkoulukokeilun valtakunnallisiin soveltuvuuskokeisiin osallistuneiden suomalaisten kuudesluokkalaisten nuorten motorisia perustaitoja. Tutkielmassa selvitettiin miten motoriset perustaidot eroavat sukupuolten välillä sekä viidessä eri päälajiryhmässä (jääkiekko, jalkapallo, muu palloilu, tanssi ja voimistelu sekä muut yksilölajit). Hakijoiden motorisia perustaitoja mitattiin liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitojen osalta. Liikkumistaitoja mitattiin sivuttaissiirtyminen-testillä ja tähtiradalla, tasapainotaitoja kahdella erillisellä voimistelusarjalla sekä käsilläseisonnalla seinää vasten sekä välineenkäsittelytaitoja heitto-kiinniottoyhdistelmätestillä. Tutkielman aineisto kerättiin valtakunnallisella soveltuvuuskokeella lukuvuoden 2017-2018 aikana urheiluyläkoulukokeiluun osallistuvissa kouluissa Suomessa. Aineiston koko oli n=1004, joista päälajitiedot olivat saatavilla 348:lta hakijalta. Aineiston otantaan kuului hakijoita 108:sta eri koulusta, kun kokeiluun osallistuvia kouluja oli 25. Tulokset analysoitiin syksyllä 2018. Tulosten analysointimenetelminä käytettiin riippumattomien otosten t-testiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä. Soveltuvuuskokeisiin osallistuneista hakijoista tytöt menestyivät tasapainotaidoissa (p=.000) poikia paremmin. Välineenkäsittelytaidoissa poikien taitotaso oli merkitsevästi (p=.000) tyttöjä vahvempaa, mutta pisteissä tyttöjen pistemäärä (p=.023) oli poikia korkeampi. Liikkumistaidoissa tyttöjen ja poikien välillä ei havaittu merkitseviä eroja, mutta pisteissä pojat saavuttivat korkeammat yhteispisteet (p=.000). Päälajiryhmissä tasapainotaito-osiossa tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä menestyi selkeästi paremmin kuin muut päälajiryhmät (p=.000). Välineenkäsittelytaidoissa palloilulajien –päälajiryhmät menestyivät vahvimmin ja heikoiten menestyi tanssi ja voimistelu –päälajiryhmä. Pisteissä erot päälajiryhmien välillä olivat vain melkein merkitseviä (p=.011). Päälajiryhmien välillä liikkumistaidoissa havaittiin vain vähäisiä eroja ja merkitsevyyksiä niin tuloksissa kuin pisteytyksessäkin. Tulosten mukaan esteettisiä lajeja harrastavien päälajien edustajat menestyivät muita selkeästi paremmin tasapainotaidoissa ja palloilua päälajinaan harrastavat välineenkäsittelytaidoissa. Liikkumistaidoissa eri testimuoto, sukupuoli tai päälajiryhmä aiheuttivat vain hyvin vähän eroja vertailussa. Pisteiden skaalausta tulisi kuitenkin jatkossa pohtia sukupuolten tasapuolisen kohtelun kannalta, koska joissakin tapauksissa pisteet jakautuivat epäoikeudenmukaisesti. Esimerkiksi tytöt saivat heikommalla menestyksellä paremmat pisteet välineenkäsittelytaidoista kuin pojat. Liikkumistaidoissa tyttöjen ja poikien taitotaso oli samankaltainen, mutta pojat saavuttivat tyttöjä paremmat pisteet. Tutkielman tulokset antavat Suomen Olympiakomitealle ja KIHU:lle informaatiota ja kehitysideoita valtakunnallisten soveltuvuuskokeiden kehittämiselle. Asiasanat: urheiluyläkoulu, motoriset perustaidot, liikkumistaidot, tasapainotaidot, välineenkäsittelytaidot, soveltuvuuskokeet, nuoret

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet