"Kun käsistä tuli siivet" : ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapiaintervention vaikuttavuus ja masennuskuntoutujien ruumiilliset muistot ryhmästä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

"Kun käsistä tuli siivet" : ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapiaintervention vaikuttavuus ja masennuskuntoutujien ruumiilliset muistot ryhmästä

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian vaikuttavuutta masennuksen kuntoutuksessa sekä masennuskuntoutujien ruumiillisia muistoja terapiaryhmistä. Tavoitteena oli selvittää, tapahtuuko tanssi-liiketerapiainterventioon osallistuneiden masennusoireissa muutosta alku-, jälki- ja seurantamittausten välillä verrattuna kontrolliryhmään. Lisäksi tutkittiin tarkemmin interventioryhmien sisäistä ja välistä masennuksen muutosta. Lopuksi tarkasteltiin, millaisia merkityksiä tutkittavien sanallistamista interventiojakson aikaisista ruumiillisista muistoista erottui. Tutkittavat (N=157) olivat masennusdiagnoosin saaneita työikäisiä (18-64, ka. 42.3). Tutkittavista selvä enemmistö oli naisia (97%). Masennusoireiden mittaamiseen käytettiin BDI-I-kyselyä. Tulosten mukaan masennus laski interventioryhmässä alku- ja loppumittauksen välillä ja tulokset olivat pysyviä myös kolmen kuukauden seurannassa. Masennuskuntoutujien ruumiillisia muistoja tarkasteltiin fenomenologisesta näkökulmasta teoriasidonnaisella sisällöllisellä teemoittelulla. Ruumiillisista muistoista erotettiin seitsemän merkityskokonaisuutta: tiedostettu ruumis, ruumis tilassa, kontakti, ruumiiseen tallentuneet muistot, kipeät kokemukset, rentoutuminen ja elinvoima. Ruumiillisiin muistoihin liitetyt merkitykset kertovat lisääntyneestä ruumiillisesta läsnäolosta sekä tietoisuuden heräämisestä itseä, ympäristöä sekä toisia ihmisiä kohtaan. Merkityskokonaisuuksien muodostamaa kokonaisuutta voi tarkastella merkitysverkostona, jonka sisällä yksittäiset merkityskokonaisuudet muodostavat vuorovaikutteisia merkityspareja ja -kehiä. Tutkimus lisäsi tietoa tanssi-liiketerapian vaikuttavuudesta masennuksen kuntoutusmuotona ja syvensi ilmiön tarkastelua ruumiillisuuden merkitykseen interventiossa. Tutkimuksen perusteella ryhmämuotoista tanssi-liiketerapiaa voidaan pitää vaikuttavana kuntoutusmuotona masennuksen hoidossa. Tutkimus toi esille osallistujien ruumiillisissa kokemuksissa tapahtuneita muutoksia sekä niiden merkityksen osana tanssi-liiketerapeuttista työskentelyä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet