Kiinteistöpalvelujen digitalisaatio Suomessa

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Kiinteistöpalvelujen digitalisaatio Suomessa

Digitalisaatio on ilmiö, joka näkyy koko yhteiskunnassa ja kaikilla toimialoilla. Se vaikuttaa niin vakiintuneiden yritysten toimintaan kuin mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan syntymisen. Rakennus- ja kiinteistöalan voidaan tutkimuksen perusteella todeta olevan muita toimialoja perässä digitalisaation etenemisen ja digitaalisuuden hyödyntämisen osalta. Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan digitalisaatiota kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten näkökulmasta. Tutkimusongelmaksi määriteltiin miten digitalisaatio näkyy kiinteistöpalveluja tuottavissa yrityksissä. Digitalisaatiota ja digitaalista transformaatiota tarkastellaan ensin kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tutkimuksessa käytetään teoriana digitaalisen transformaation mallia, teknologia-organisaatio-toimintaympäristö –viitekehystä sekä toissijaista ohjelmistoliiketoimintaa. Empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena monitapaustutkimuksena. Tutkimusta varten haastateltiin viittä henkilöä, jotka edustivat neljää eri kiinteistöpalvelualan yritystä. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tulokset ryhmiteltiin kolmeen pääkategoriaan jotka koskivat digitalisaation vaikutuksia yrityksen sisäiseen tehokkuuteen, ulkoisiin mahdollisuuksiin sekä disruptiiviseen muutokseen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kiinteistöpalvelutoimialan digitalisaatio on käynnissä, mutta se on keskittynyt vielä yritysten sisäisen tehokkuuden parantamiseen. Syyksi tälle voidaan nähdä alan sisäisen kilpailutilanteen, joka ohjaa toimijoita parantamaan kustannustehokkuuttaan. Tutkimuksen perusteella asiakkaiden eli kiinteistöjen omistajien keskuudessa on kuitenkin havaittavissa kasvavaa kysyntää erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiselle. Myös viitteitä toimialan digitaalisesta transformaatiosta oli nähtävissä. Ennakoivan huollon konseptia pidettiin haastatelluissa yrityksissä kiinnostavana teknologiana sekä mahdollisena disruptiivisena muutoksena toimialalla. Nähtäväksi jää millaisia uudenlaisia liiketoimintamalleja ennakoivan huollon ympärille tullaan tulevaisuudessa kehittämään teknologian hyödyntämisen yleistyessä kiinteistöpalvelujen toimialalla Suomessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet