Yläkouluikäisten kilpacheerleadereiden kokemuksia arjessa jaksamisesta

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Yläkouluikäisten kilpacheerleadereiden kokemuksia arjessa jaksamisesta

Tutkimuksen kohteena on yläkouluikäisten kilpacheerleadereiden jaksaminen arjessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena nuoret kokevat jaksamisensa arjessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaiset tekijät ovat yhteydessä heidän jaksamiseensa. Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisesti laadullisena sisällönanalyysina. Aineisto kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joiden pohjalta luotiin tutkimuksen teoriapohja. Tiedonantajina oli kahdeksan 13–15-vuotiasta kilpacheerleaderia. Tutkimuksen perusteella siihen osallistuneet nuoret jaksoivat arjessa melko hyvin ja nuoret kokivat urheiluharrastuksen tuovan lisää energiaa ja jaksamista. Nuorten jaksamiseen vaikuttivat fyysiset tekijät, kuten uni ja ruoka, sekä psyykkiset tekijät, kuten läheiset ihmiset ja yhteishenki joukkueessa. Nuorten jaksamista heikensivät jännitys ja stressi. Jaksamista tukivat kilpaurheilun tavoitteellisuus ja mielekkyys sekä positiiviset ajattelumallit. Nuoret kokivat voivansa vaikuttaa jaksamiseensa hallitsemalla vapaa-aikansa sisältöä sekä aikatauluttamalla. Tutkielma tarjoaa nuorten urheilijoiden parissa toimiville aikuisille mahdollisuuden saada tietoa siitä, miten nuoret kilpaurheilijat voivat kokea jaksamisensa. Tutkimus tuottaa vanhemmille, kouluille ja valmentajille tietoa nuorten jaksamisesta ja hyvinvoinnista sekä siitä, millaiset tekijät ovat niihin yhteydessä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet