The construction of Assassin’s Creed: Syndicate characters as gendered and classed

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

The construction of Assassin’s Creed: Syndicate characters as gendered and classed

Sukupuoli on yksi keskeisimmistä aiheista videopeleistä puhuttaessa; luokka sen sijaan saa vain vähän huomiota osakseen. Tämä tutkimus kuitenkin yhdistää nämä kaksi, sillä sen tavoitteena oli selvittää kuinka videopelihahmojen sukupuolta ja luokkaa rakennetaan Assassin’s Creed: Syndicate -pelissä, joka sijoittuu pääasiassa viktoriaaniseen Englantiin. Pelistä valittiin kuusi hahmoa, joita analysoitiin sukupuolen ja luokan näkökulmasta karakterisointitaksonomiaa (characterisation taxonomy) käyttäen. Taksonomiaan sisältyi seuraavat kategoriat: fyysinen ulkonäkö, eleet ja liikkeet, tavanomainen käyttäytyminen, psykologiset ominaisuudet, puhe, sosiaalinen vuorovaikutus, ympäristö, affordanssi ja biografia. Hahmojen sukupuolta ja luokkaa rakennettiin monipuolisesti eri kategorioiden avulla. Sukupuolen kohdalla esille nousivat ulkonäkö, puhe, psykologiset ominaisuudet, käyttäytyminen ja affordanssi: hahmojen sukupuolta rakennettiin esimerkiksi feminiinisillä vaatteilla ja maskuliinisella käyttäytymisellä. Luokkaa puolestaan rakennettiin melko tasaisesti eri kategorioilla, mutta päällimmäiseksi nousivat hahmojen kouluttautuneisuus, rationaalisuus, sekä tunteikkuus, joita hyödynnettiin esimerkiksi hahmojen puheessa ja käyttäytymisessä. Lisäksi hahmot sekä toistivat että rikkoivat viktoriaanisia sukupuoli- ja luokkanormeja; etenkin naiset tuntuivat poikkeavan näistä. Kategorioita käytettiin myös rakentamaan hahmojen nousua luokkahierarkiassa. Tutkimus tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan sukupuolen ja luokan tutkimiseen videopeleissä. Jatkotutkimuksissa luokkaa ja sukupuolta olisi hyvä tutkia esimerkiksi videopeleissä, joiden tapahtumapaikka on erilainen, tai jotka edustavat eri genreä. Lisäksi olisi kiinnostavaa tutkia muita sosiaalisia kategorioita, kuten etnisyyttä tai seksuaalisuutta, hyödyntäen tämän tutkimuksen lähestymistapaa ja menetelmiä.

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Aiheet