Haku

Would you like to have some beta with those slopers? : anglicisms in Finnish sport climbing jargon

QR-koodi

Would you like to have some beta with those slopers? : anglicisms in Finnish sport climbing jargon

Tämä kandidaatin tutkielma keskittyy suomalaisen urheilukiipeilyn erikoiskieleen. Tutkielman keskiössä ovat englantilaisperäiset lainasanat, eli anglismit ja se miten ne ilmenevät tässä erikoiskielessä. Kiipeilyssä käytettävän kielen ymmärtäminen on turvallisen kiipeilyn sekä onnistuneen kiipeilysuorituksen kannalta keskeistä. Kielitieteen osalta kiipeilyn erikoiskieltä ei ole tutkittu laajalti aiemmin ja tämä tutkielma pyrkii edesauttamaan tämän tutkimusaukon täyttämisessä.

Teoreettisessa viitekehyksessäni totean kiipeilyssä käytettävän kielen olevan erikoiskieltä, koska se rakentuu erikoissanastolle, jota käyttävät vain kiipeilijät. Erikoiskielet voivat hyödyntää lainasanoja, jotka tarkoittavat mitä tahansa vierassanoja, jotka ovat tulleet erikoiskielen sanastoon sanojen lainautumisprosessin myötä. Nämä lainasanat ovat tärkeä osa suomalaista kiipeilykieltä, koska urheilukiipeily Suomessa on lajina varsin uusi sekä hyvin vahvasti anglofonisen kiipeilykulttuurin vaikuttama. Koska englanti on kasvanut maailmanlaajuisesti käytetyksi yleiskieleksi, ovat sen kielelliset kontaktitkin lisääntyneet eksponentiaalisesti. Tämän vaikutuksen myötä myös suuri osa suomalaisen urheilukiipeilyn sanastosta on anglismeja.

Sanojen lainautuminen ei ole yksiselitteistä. Vierasperäisiä sanoja lainataan trendien, kulttuuri- ja arvovaltasyiden sekä sosiaalisen ihailun ja sen puoleensavetävyyden vuoksi. Substantiivit ovat yleensä lainatuin sanaluokka, koska ne sopeutuvat helpoimmin lainaajakieleen.

Aineistoni koostuu yhdestä YouTube–videosta ja sen litteroinnista. Koodasin tästä litteraatista löytämäni anglismit ja luokittelin ne sisällönerittelyn periaatteita noudattaen. Tämän jälkeen jaoin anglismit lingvisti Paula Sajavaaran mallin mukaan seitsemään eri pääluokkaan ja kolmeen alaluokkaan. Lopuksi keskustelin näistä tuloksista pohjautuen teoreettiseen viitekehykseeni. Näin ollen tämä tutkielma hyödyntää niin määrällisiä kuin tilastollisiakin menetelmiä.

Litteraatti koostuu 417 sanasta, joista 10,31 prosenttia, eli 43 kappaletta, on kiipeilyyn liittyviä anglismeja. Suurin osa näistä, 49 prosenttia, eli 21 sanaa, kuuluu suorien lainauksien luokkaan. Suurin osa näistä sanoista on substantiiveja, johtuen siitä, että substantiivit ovat yleisin lainattu sanaluokka. Toiseksi eniten löysin merkityslainoja, joita oli 10 kappaletta, eli 23 prosenttia anglismien kokonaismäärästä. Tämä voi johtua siitä, että tähän luokkaan kuuluvat sanat ovat olleet osa suomalaista sanastoa ainakin vuodesta 1961 ja kuuluvat myös suomen kielen perussanastoon. Kaikkiin muihin luokkiin löysin kahdesta neljään sanaa, mutta supistettuja merkityslainoja, lavennettuja merkityslainoja, sekä lyhenteitä ja kansainvälisiä kirjainsanoja en löytänyt yhtään kappaletta.

Kaiken kaikkiaan anglismit ovat iso osa kiipeilyterminologiaa ja aiheeseen keskittyvät lisätutkimukset ovat toivottavia voidaksemme ymmärtää tätä mielenkiintoista kielellistä ilmiötä paremmin.

Tallennettuna: