Haku

How Nordic airlines maintain and defend their legitimacy through corporate purpose

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

How Nordic airlines maintain and defend their legitimacy through corporate purpose

Tämä tutkimus on toteutettu kiinnostuksesta yrityksen tarkoitusta ja se määritelmää kohtaan. Yrityksen tarkoitusta on terminä käytetty tutkimuksessa jo pitkään, mutta sen määritelmästä ja merkityksestä on ollut vaihtelevia käsityksiä. Yrityksen tarkoituksen vaikutuksia sen toimintaan ja toiminnan oikeutukseen on ollut haastava osoittaa tarkoituksen subjektiivisuuden ja vertailutietojen puutteiden vuoksi, mutta sillä katsotaan kuitenkin olevan yhteys taloudelliseen menestykseen ja yrityksen elinkaaren pituuteen. Tässä tutkimuksessa tutkitaan yrityksen tarkoitusta ja sen kautta rakentuvaa legitimiteettiä lentoyhtiöiden näkökulmasta. Lentoyhtiöiden toiminnan vaikutuksista, eettisyydestä ja viestinnästä on tehty aiempaa tutkimusta, mutta vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, millaisena lentoyhtiöt esittävät tarkoituksensa yhteiskunnassa ja millä tavoin siitä tarkoituksesta luodaan yleisesti hyväksytty eli legitiimi kuva. Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy lentoyhtiöiden viestimään tarkoitukseen ja sen legitimiteettiperustaan. Tutkimus tarkastelee sekä tarkoituksen muodostumista, että legitimiteetin rakentumista lentoyhtiöiden tekstien perusteella. Yrityksen tarkoitus määritellään aiempaa tutkimusta hyödyntäen. Tutkimuksen teoriataustana toimii institutionaalinen teoria, jonka kautta määritellään myös legitimiteetin käsite. Tutkimuksen kannalta keskeisimmät teoreettiset mallit ovat legitimiteettistrategiat, jotka kuvaavat legitimiteetin rakentumista. Tässä tutkimuksessa tarkoituksen ja legitimiteetin myötä huomio kiinnittyy myös yritysetiikkaan ja sen vaikutuksiin tarkoituksen ja legitimiteetin osalta. Tutkimus on laadullinen, tulkitseva ja kriittinen. Metodina tutkimuksessa on käytetty kriittistä sisällönanalyysia, jonka kautta lentoyhtiöiden yrityksen tarkoitus on pyritty hahmottamaan. Sisällönanalyysin kautta on pystytty tutkimaan yhteiskunnan itsestäänselvyyksiä, valtasuhteita ja sosiaalisia odotuksia yrityksiä kohtaan. Tutkimuskysymysten kautta pyritään luomaan kuva lentoyhtiöiden yrityksen tarkoituksesta ja tunnistamaan sen tukena käytettäviä legitimointistrategioita. Tutkimuksen kohteena olevien lentoyhtiöiden tarkoitusta ja legitimiteettiä tutkitaan niiden omien verkkosivujen tekstisisältöjen pohjalta. Tutkimuksessa muodostui neljä sisällönanalyysin yläluokkaa, joiden varaan lentoyhtiöt rakensivat tarkoitustaan. Nämä ovat Lentoyhtiön yksilöityminen ja erottuminen kilpailijoista, Lentäminen osana infrastruktuuria, Lentoyhtiö vastuullisena toimijana sisäisesti sekä Lentoyhtiön strategia ja kestävän kehityksen toimet. Lentoyhtiöiden huomattiin käyttävän eniten rationalisoinnin ja moralisoinnin legitimointistrategioita, mutta myös auktorisoinnin, narrativisoinnin ja normalisoinnin legitimointistrategiat tunnistettiin materiaalista. Tämän lisäksi tutkimuksessa havaittiin legitimointistrategioiden alastrategioita, jotka olivat ominaisia lentoyhtiöille. Tutkimuksen tulokset tarjoavat uutta tietoa yrityksen tarkoituksen muodostumisesta ja strategioista, joilla tätä tarkoitusta pyritään oikeuttamaan yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa tätä tutkimusaihetta voitaisiin syventää esimerkiksi tekemällä tutkimusta eri toimialan yritysten parissa ja ottamalla huomioon myös yrityksen sidosryhmät sen legitimiteettiä arvioidessa. Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä myös siitä vastaako yrityksien viestimä tarkoitus todellisuutta ja kuinka se näkyy käytännössä.

Tallennettuna:
Kieli
englanti
Aiheet