Haku

Taloudellinen toimintakykyisyys köyhyyttä kokeneiden kertomana

Aineiston käyttöoikeudet
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
QR-koodi

Taloudellinen toimintakykyisyys köyhyyttä kokeneiden kertomana

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää miten köyhyyttä kokeneet, ei-korkeakoulutetut, ruuhkavuosi-ikäiset ihmiset jäsentävät taloudellista toimintakykyisyyttään. Lisäksi peilaan köyhyyttä kokeneiden taloudellisen toimintakykyisyyden jäsennyksiä taloussosiaalityön teoreettisen viitekehyksen jäsennykseen taloudellisesta toimintakykyisyydestä. Vastaan tutkimuskysymyksiin analysoimalla otoksen Anna-Maria Isolan keräämästä Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012 –aineistosta. Se koostuu köyhyyttä kokeneiden ihmisten kirjoitelmista, joissa he pohtivat tilannettaan köyhyydestä selviytymisen näkökulmasta. Aineisto-otokseen sisältyvät 32—55 –vuotiaiden, ei-korkeakoulutettujen kirjoittajien tekstit, joita on aineistossa 39. Aineiston analyysimenetelminä olen soveltanut teorialähtöistä sisällönanalyysiä, sekä kerronnallisen tutkimuksen juonirakenneanalyysiä. Tutkimuksen tulokset olen esittänyt laatimalla käsitehierarkiat kirjoitelmista identifioimistani taloudellisen toimintakykyisyyden ulottuvuuksista. Lisäksi olen syventänyt tulosten raportointia juonirakenneanalyysin mukaisesti koostetuilla mallitarinoilla. Tutkimukseni tulokset osoittavat köyhyyttä kokeneiden jäsentävän taloudellista toimintakykyisyyttään taloudellisen toimintakyvyn, taloudellisten toimintamahdollisuuksien, sekä yleisinhimillisen toimintakyvyn ulottuvuuksilla. Aineistoon perustuva taloudellisen toimintakykyisyyden jäsennys osoittautui teoreettista jäsennystä monipuolisemmaksi. Taloudellista hyvinvointia näyttävät määrittävän pelivara, ja vapaus tehdä valintoja taloudellisen toimintovalikon puitteissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet