Sökning

”Lähetäänkö sinne korille runaa vai täytyykö hakee seiftiä” : anglicisms in Finnish disc golf commentary

QR-kod

”Lähetäänkö sinne korille runaa vai täytyykö hakee seiftiä” : anglicisms in Finnish disc golf commentary

Frisbeegolf on viime vuosina kasvanut Suomessa varteenotettavaksi urheilulajiksi. Laji on kehitetty Yhdysvalloissa, josta on lajin ohella saapunut siihen liittyvää termistöä lainasanoina suomen kieleen. Englanninkielistä alkuperää olevaa lainasanastoa kutsutaan yleisnimityksellä ”anglismit”. Anglismeja on muiden urheilulajien sekä kielten osalta tutkittu laajalti, mutta suomen kielen frisbeegolfsanastoa ei ole tähän mennessä tarkasteltu.

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on täyttää tätä tutkimusaukkoa selvittämällä minkälaisia anglismeja suomen kielen frisbeegolfsanastossa esiintyy ja kuinka niitä on omaksuttu kieleen. Tutkimusaineistona käytetään kahden frisbeegolfaiheisen YouTube-videon selostuksissa esiintyviä anglismeja. Sanastoa tutkitaan laadullisen sisällönanalyysin keinoin Paula Sajavaaran luokittelukehystä hyödyntäen. Analyysi kohdistuu yksittäisten anglismien lainaamisprosesseihin. Jatkotutkimusmahdollisuuksia ovat näin ollen esimerkiksi anglismien käyttötapojen pragmaattinen analysointi tai käyttötapojen laajempi sosiolingvistinen tarkastelu.

Tutkimuksessa selvisi, että frisbeegolfanglismeista suurin osa on suoraan lainattuja. Lainojen kääntämiseen on kuitenkin taipumusta silloin, kun sana on helposti käännettävissä. Lisäksi frisbeegolfsanaston lainaaminen aiheuttaa semanttista laajenemista, jossa suomen kielen alkuperäissanasto saa lisämerkityksiä lainaamisen vaikutuksesta.

Sparad: