Haku

sarkofagi

fyysinen kuvaus: Sarkofag med lock, enligt uppgift, utvald i Alexandria af prof. Georg Wallin och sedan hitförd samt enlingt katalogen, förärad till museum af marinlöjtnanten Devienne år 1860. Under transporten lärer den mumie, sarkofagen innehållit, borttagits och försvunnit. Sarkofagens inskriptioner äro lästa och minnesmärket beskrifvet af egyptologen, professor Lieblein i Kristiania, som anser det icke kunna vara äldre än XXVI:te dynastin (678 - 527 f.Kr.f.). Kistan är gjord åt chefen för byggarene i Ammonhuset (templet) Anchefenamon.

Utanpå locket läsas följande inskrifter: "Guden Osiris unne den osiriska mästaren för byggarene i Amonhuset vid namn Anchefenamon, sonen till mästaren för byggarene i Amonhuset Tetchonfurufan, Achefenamons son Nespeaas, son, att nedgå i det inre af Amenthes.... (Inskrifter är) gjord af hans (den döde Anchefenamons) son, af mästaren för byggarene i Amonhuset Nespeherba, för att låta (den dödes) namn lefva.".

I Eremitaget i St. Petersburg finnes ett fragment af en till stil och kolorit liknande sarkofag, äfven den gjord åt en Amonprest Anchefenamon. Men föröfrigt äro såväl detta som den dödes anförvandters namn okända. Båda sarkofagerna tillhöra otvifvelaktigt samma tid och måste, att döma af namn och titlar, ursprungligen vara komma från Theben eller de thebanska grafvarna. Närmare fynduppgifter saknas:

Ytterligare läses på locket:"Detta är ett offergåva åt Ra Hormachu Tum i det stora huset, den ärevördige guden, som synes vid horisonten och upplyser jorden genom sina ögans glans, åt Osiris, evighetens herre i Amenthes, den store guden, herren i Abydos. Må dem behaga dödsoffret, bestående i tusenden af gåfvor, tusenden af tjurar och gäss, tusenden af rökelsekorn, tusenden af tyger och i alla goda och rena föremål för den Osirianska mästaren för byggarena i Amonhuset vid namn Anchefenamon.

Detta är en offergåva åt Osiris, evighetens herre, som bor i Amenthes, den store guden, herren i Abydos, åt Unnofer, lifvets konung, åt Isis, gudarnas stora moder himmelens herskarinna, solens öga, husets goda herskarinna: må de unna, att du utgår och ingår i hjertats fröjd, att du vandrar hit och dit såsom...".

På sarkofagens sidor, likaledes utvändigt, löper ofvan ett hieroglyfband, vilket innehåller följande tvenne emot hvarandra löpande inskrifter: "Osiris, himmelens herre, evighetens konung! Detta är offergåva åt Ra Hormachu Tum, de båda verldarnes herre i det sydliga On, den store guden, himmelens herre, som synes vid horisonten, åt Anubis, herren i Toser, Phoenixstadens herre som är i staden Ut, som bor i det gudomliga pelarhuset, den store Guden, som skänker sin omsorg i underjorden åt Isis, gudarnes stora moder solens öga, alla gudars herrskarinna, åt de store gudarnes krets i himmelen, åt de store gudarnas krets på jorden, åt de store gudarnes krets i vester, åt de store gudarnes krets i öster, åt de store gudarnas krets i Ger och åt de stora gudarnes krets i Kampstaden. Må dem behaga dödsoffret; tjurar, gäss, rökelse, tyger, alla goda och rena föremål och alla söta saker för den osirianska mästaren för byggarene i Amonhuset Anchefenamon.

Osiris, himmlens herre, evighetens konung. Detta är offergåfva åt Ra Hormacher Tum de båda verldarnes herre i det sydliga On, den store guden, himmelens herre, som synes vid horisonten, åt Unnofver, lifvets konung, åt Anubis, herren in Toser, Phoenixstadenens herre, som är i staden Ut, som bor i den gudomliga pelarsalen, den store guden, som öppnat ( ? ) underjorden, åt den stora gudakretsen i Kampstaden, åt den stora gudakretsen i underjorden, åt den stora gudakretsen i gudomliga pelarsalen och åt den stora gudakretsen i staden UT. Må dem behaga tusende af offergåfvor, tusende af Tefa, tusende af bröd, tusende af tjurar, tusende af gäss, tusende af rökelsekorn, tusende af tyger, tusende af alla goda och rena föremål och tusende af alla söta föremål åt den osirianska mästaren för murarene Anchefenamon."

Under detta hieroglyfband ses följande framställningar: På ena sidan drages himlabarken af tio manliga on qvinliga gestalter, framför hvilka nio genier framskrida. På andra sidan drages mumien, lagd på en vagn, af fem personer, framför hvilken skrida klagande qvinnor, prester och offerbärare. Inskriften, som är ordnad i vertikala kolumner, lyder i öfversättning:

"Ärad af Nephthys, gudarnes syster husets herskarinna, som är i begrafningsrummet. Må dem behaga alla offersgåvor.

Ärad Ptah Sokar Osiris, begrafningsrummets herre. Må dem behaga offergåvor.

Ärad af Anubis, herren i Toser, Phoenixstadens herre, som är i staden Ut (eller Tua) och bor i den gudomliga pelarsalen.

Ärad af Isis, den stora modern, himlens herskarinna, solens öga, husets herskarinna.

Ärad af Osiris, himmelens herre, den store guden, som synes i horisonten: må dem behaga offergåvor etc.

Tala om Nephthys, den stora gudinnan i Ont; hon är den höga gudinnan i det goda huset etc.

Ärad af Anubis, herren i Toser, Phoenixstadens herre, som är i staden Ut etc.

Ärad af Aramest i det hon framgår af gudens lif etc. etc.

Under denna framställning med åtföljande i vertikala kolumner ordnad text finnes åter ett hieroglyfband, som innehåller följande tvenne emot hvarandra löpande inskrifter:

"Osiris himmelens herre, evighetens konung! Detta är en offergåva åt.... i Amenthes, den store guden, himlens herre, som synes vid horisonten, åt Ptah Sokar Osiris, sarkofagkammarens herre, åt Unnofer, lifvets konung, åt Nephthys, gudarnes syster, husets herskarinna, som är i sarkofagkammaren, åt Anubis, herren i Tofer, som är i staden Ut ( eller Tu), den store guden, himlens herre som är i gudomliga pelarsalen, den förste funktionären i rättfärdighetens sal; åt den store gudakretsen i Abydos, åt den stora gudakretsen i Cher och åt den stora gudakretsen i staden Tu (eller Ut). Må den behaga dödsoffer etc.

Osiris himlens herre evighetens konung! Detta är offergåva åt Osiris ..., som är Amenthus, den store guden..., åt Anubis, Phoenixstadens herre, som är i staden Tu (eller Ut), som bor i den gudomliga pelarsalen, den store guden himlens herre, som skänker sim omsorg i underjorden, åt Nephthys, gudarnes syster, husets herskarinna, som är i sarkofagrummet, åt himmelens och jordens stora gudakrets, åt vesterns och österns stora gudakrets, åt den stora gudakretsen i Abydos och åt den stora gudakretsen i On. Må dem behaga tusende af etc.."

På sarkofagens båda inre sidor sitter den aflidne med sin fru, emottagande offergåfvor. Frun är betecknad:

"Hans fru, husherskarinnan, gudarnes konung, amon Ras pallahid, Tent-peinub." På sarkofagens botten stå gudinnorna Isis och Nephthys i tillbedjande ställning framför och bakom en konung, på hvars namnsköldar läses: "Raser-ka, solens arfving, Amonhotep, konung i Theben, i sitt land och sin stad".

Utan tvifvel menas här Amenophis I, som synes blifvit i senare tider dyrkad som Gud. Till denna framställning hör föjande inskrift:

"Tala om Nephthys, gudarnas syster, husets herskarinna, som är i sarkofagrummet, himlens herskarinna, solens öga alla gudars herskarinna, den stora Uza-ögat: de båda verldarnas herskarinna; hon unne dig hvila i det inre av Amenthes, henne må behaga offergåfvor, bestående tusenden af etc...

Käännös: Kannellinen sarkofagi, jonka valitsi Aleksandriassa professori Georg Wallin,ja joka sittemmin tänne kuljetettiin ja jonka luettelon mukaan museoon toimitti meriluutnantti Devienne vuonna 1860. Kuljetuksen aikana lienee muumio, joka ollut sarkofagissa, otettu sieltä pois ja kadonnut. Sarkofagin kirjoitusmerkit on luettu ja ne on kuvaillut egyptologi, professori Lieblein Kristianiassa (nyk. Oslo). Hänen mukaansa sarkofagi ei voi olla vanhemmalta kuin XXVI dynastian (678-527 e. Kr.) ajalta. Arkku on tehty Amonin talon (=temppeli) rakennustöiden johtajalle Anchefenamonille.

Kannen päällä on seuraava teksti :"Osiris Jumala kohtelee mestariaan Amonin talon rakentajaa nimeltään Anchefenamon, sen mestarin poikaa, joka rakensi Amonin talon Tetchonfurufaan, Anchefenamonin poikaa Nespeaa, joka polveutuu Amenthesista ...(Kirjoitusmerkit on) tehnyt hänen (kuolleen Anchefenamonin) poika, Nespeherba Amonin talon rakentajamestari, suodakseen (kuolleen) nimen elää".

Eremitaasissa, Pietarissa, on kappale tyyliltään ja väritykseltään samankaltaista sarkofagia, joka myös on erään Amonin papin Anchefenamonin tekemä. Muutoin on tämän samoin kuin kuolleen sukulaistenkin nimet tuntemattomia. Molemmat sarkofagit ovat epäilemättä samalta ajalta ja niiden täytyy, nimistä ja titteleistä päätellen, alkujaan olla peräisin Thebasta tai thebalaisista haudoista. Tarkemmat löytötiedot puuttuvat.

Kannes on luettavissa vielä: "Tämä on uhrilahja Ra Hormachu Tunille suuressa talossa, kunnianarvoisalle jumalalle, joka näyttäytyy horisontissa ja valaisee maan silmiensä loistolla, Osirikselle, ikuisuuden herralle Amenthesissa, suurelle jumalalle, herralle Abydosille. Hyväksykööt he kuolinuhrin, joka koostuu tuhansista lahjoista, tuhansista sonneista, hanhista, tuhansista suitsutusastioista, tuhansista kankaista ja kaikista hyvistä ja puhtaista esineistä, jotka on Osirin ja Amonin talon rakennuttajamestaria Anchefenamonin varten tehty.

Tämä on uhrilahja Osirikselle, ikuisuuden herralle, joka asuu Amenthesissa, suuren jumalalle, herralle Abydokselle, Unnoferille, elämän kuninkaalle, Isikselle, jumalien suurelle äidille, taivaan valtijattarelle, auringon silmälle, talon hyvälle valtijattarelle, auringon silmälle: auttakoot he sinua kohtaamaan sydämen iloja ja että vaellat tuonpuoleisessa kuin ...."

Sarkofagin sivuilla, niiden ulkopinnalla, on hieroglyfinauha, joka sisältää seuraavat kaksi toisiaan vastaan "kulkevaa" tekstiä: " Osiris, taivaan herra, ikuisuuden kuningas! Tämä on uhrilahja Ra Hormachu Tunille, molempien maailmoiden herralle eteläisessä Onissa, suurelle jumalalle, taivaan herralle, joka näyttäytyy horisontissa, Anubikselle, Toserin herralle, Phoenix -kaupungin herralle, joka sijaitsee Utissa, joka asuu jumalallisessa pylvässalissa, suurelle Jumalalle, joka armollisesti huolehtii manalasta, Isikselle, jumalten suurelle äidille, auringon silmälle, kaikkien jumalien valtijattarelle, suurelle jumalten piirille taivaassa, suurelle jumalten piirille maan päällä, suurten jumalten piirille lännessä, suurelle jumalten piirille idässä, suurelle jumalten piirilla Gerissä ja suurelle jumalten piirille Kamppailun kaupungissa. Hyväksykööt he kuolinuhrin: sonnit, hanhet, suitsutuksen, kankaat ja kaikki hyvät ja puhtaat esineet ja kaikki makeiset Amonin -talon osirilaisen rakentajamestarin Anchefenamonin puolesta.

Osiris, taivaan herra, ikuisuuden kuningas. Tämä on uhrilahja Ra Hormachu Tumille, molempien maailmoiden herralle eteläisessä Onissa, suurelle jumalalle, taivaan herralle, joka näyttätyy horisontissa, Unnoferille, elämän kuninkaalle, Anubikselle, Toserin herralle, Phoenix -kaupungin herralle, joka sijaitsee Utin kaupungissa, joka asuu jumalaisessa pylvässalissa, suurelle jumalalle, joka on avannut (?) manalan, suurelle jumalten piirille Kampin kaupungissa, suurelle jumalten piirille manalassa, suurelle jumalten piirille jumalaisessa pylvässalissa ja suurelle jumalten piirille Utin kaupungissa. Ottakoot he vastaan tuhansittain uhrilahjoja, tuhansittain Tefasta, tuhansittain leipiä, tuhansittain sonneja, tuhansittan hanhia, tuhansittain suitsutusastioita, tuhansittain kankaita, tuhansittain hyviä ja puhtaita esineitä, jotka on valmistettu Osirin mestarimuuraria Anchefenamonia varten.

Tämän hieroglyfinauhan alapuolella on nähtävillä seuraavat valmistelut: Toisella puolella vetää / kantaa taivaankantta kymmenen mies -ja naispuolista hahmoa, joiden edessä on yhdeksän henkiolentoa. Toisella puolella viisi henkilöä vetää muumiota vaunuissa, joiden edessä kulkee valittavia naisia, pappeja ja uhrilahjojen kantajia. Kirjoitus, joka on pystysuorina sarakkeina kuuluu seuraavasti:

"Kunnia olkoon Nephthysille, jumalten siskolle, talon valtijattarella, joka on hautajaishuoneessa. Ottakoon hän vastaan kaikki uhrilahjat.

Kunnia olkoon Ptah Sokar Osirikselle, hautajaishuoneen herralle. Hyväksykööt hän uhrilahjoja.

Kunnia olkoon Anubikselle, Toserin herralle, Phoenix -kaupungin herralle, joka on Utin (tai Tuan) kaupungissa ja asuu jumalaisessa pylvässalissa.c

Kunnia olkoon Isikselle, suurelle äidille, taivaan valtijattarelle, auringon silmälle, talon valtijattarelle. Kunnia olkoon Osirikselle, taivaan herralle ,suurelle jumalalle, joka näyttäytyy horisontissa: hyväksykööt hän uhrilahjoja etc.

Puhuttakoon Nephthys, suuresta jumalattaresta Ontissa; hän on korkea jumalatar hyvyyden talossa etc.

Kunnia olkoon Anubikselle, Toserin herralle, Phoenix -kaupungin herralle, joka on Utissa etc.

Kunnia olkoon Aramestille, joka kertoo (?) meille jumalten elämästä.

Tämän esityksen alapuolella pystysuoriin sarakkeisiin järjestetyssä tekstissä on jälleen hieroglyfinauha, joka sisältää seuraavat kaksi toisiaan kohti kulkevaa tekstiä:

"Osiris taivaan herra, ikuisuuden kuningas! Tämä on uhrilahja ... Amenthesissa, suurelle jumalalle ja herralle, joka näyttäytyy horisontissa, Ptah Sokar Osirikselle, sarkofagihuoneen herralle, Unnoferille, elämän kuninkaalle, Nephthysille, jumalten siskolle, talon valtijattarelle, joka on sarkofagihuoneessa, Anubikselle, Toferin herralle, joka on Utin (tai Tun) kaupungissa, suurelle jumalalle ja taivaan herralle, joka on jumalaisessa peilisalissa, ensimmäiselle virkamiehelle oikeudenmukaisuuden salissa; suurelle jumalpiirille Abydoksessa, suurelle jumalpiirille Cherissä ja suurelle jumalpiirille Tun (tai Utin) kaupungissa. Hyväksykööt he kuolinuhrin etc.

Osiris taivaan herra, ikuisuuden kuningas! Tämä on uhrilahja Osirikselle ..., joka on Amenthusissa, suurelle jumalalle..., Anubikselle, Phoenix -kaupungin herralle, joka on Tun (tai Utin) kaupungissa, joka asuu jumalisessa pylvässalissa, suurelle jumalle taivaan herralle, joka huolehtii manalasta, Nephthysille, jumalten siskolle, talon valtijattarelle, joka on sarkofagihuoneessa, taivaan ja maan suurelle jumalpiirille, lännen ja idän suurelle jumalpiirille, suurelle jumalpiirille Abydoksessa ja suurelle jumalpiirille Onissa. Hyväksykööt he tuhansittain etc..."

Sarkofagin molemilla sisäsivuilla on kuvattuna vainaja vaimonsa kanssa ottamassa vastaan uhrilahjoja: Rouva on kuvatta seuraavasti:

"Hänen rouvansa, talon valtijatar, jumalten jumalan Amon Ran pallahid Tent-peinub."

Sarkofagin pohjalla seisovat jumalattaret Isis ja Nephthys anovassa asennossa kuninkaan edessä ja takana ja jonka nimikilvissä lukee:

"Raser-ka, auringon perillinen, Amonhotep, Theban kuningas maassaan ja kaupungissaa,"

Epäilemättä tarkoitetaan tässä Amenophis I, joka näyttää myöhempinä aikoina tulleen palvotuksi Jumalana. Tähän esitykseen kuuluu seuraava teksti:

"Puhuttakoon Nephthysistä, jumalattarien siskosta, talon valtijattaresta, auringon silmästä, kaikkien jumalten valtijattaresta, suuresa Uza-silmästä; molempien maailmoiden valtijattaresta; hän kohdelkoon sinua levollisesti Amenthesissa, hyväksyköön hän uhrilahjat, jotka koostuvat tuhansittain etc..."

QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Museovirasto

sarkofagi

Tallennettuna: