Usean kirjaston palveluissa katko. Tarkempia tietoja uutisessa.

Haku

arkeologinen kohde; Lintukalliontie

Vanha tielinja on projisoitu isojaon toimituskartalta 1792. Mahdollisia 1700-luvun tielinjan käytöstä poistuneita osia on nykyisen tien koillis-, etelä- ja lounaispuolella. Kirsi Luodon Nurmi-Sorilan täydennysinventoinnissa saman tien kohteet Nurmi-Kangasala-Nurmi nimellä. Tässä pitäydytty Mikroliitin raportin nimissä sekaannusten minimoimiseksi. "Pirkanmaan Maakuntamuseon 4.11.2010 antaman tulkintavaatimuksen mukaiset muinaisjäännökset: Lintukalliontie 1 Mahdollinen 1700-luvun tielinjan käytöstä poistunut osa nykyisen tien koillispuolella. Kyseessä joko tieoikaisussa tien sivuun jäänyt n. 100 m tienpätkä tai vanhan kartan tai sen projisoinnin epätarkkuus. Ei maastohavaintoja vanhasta tiestä. Voi olla että vanhaa tielinjaa ei ole ollut projisoinnin näyttämässä kohdassa tai se on jossain muualla. Vanha tielinja on projisoitu isojaon toimituskartalta 1792. Rajaus projisoinnin arvioitu toleranssi huomioon ottaen. Lintukalliontie 2 Mahdollinen 1700-luvun tielinjan käytöstä poistunut osa nykyisen tien eteläpuolella. Kyseessä joko tieoikaisussa tien sivuun jäänyt n. 250 m tienpätkä tai vanhan kartan tai sen projisoinnin epätarkkuus. Ei maastohavaintoja vanhasta tiestä. Voi olla että vanhaa tielinjaa ei ole ollut projisoinnin näyttämässä kohdassa tai se on jossain muualla. Vanha tielinja on projisoitu isojaon toimituskartalta 1792. Rajaus projisoinnin arvioitu toleranssi huomioon ottaen. Lintukalliontie 3 Mahdollinen 1700-luvun tielinjan käytöstä poistunut osa nykyisen tien lounaispuolella. Kyseessä joko tieoikaisussa tien sivuun jäänyt n. 40 m tienpätkä tai vanhan kartan tai sen projisoinnin epätarkkuus. Ei maastohavaintoja vanhasta tiestä. Voi olla että vanhaa tielinjaa ei ole ollut projisoinnin näyttämässä kohdassa tai se on jossain muualla. Vanha tielinja on projisoitu isojaon toimituskartalta 1792. Rajaus projisoinnin arvioitu toleranssi huomioon ottaen." Mikroliitin inventointiraportti 2011: "Syksyn 2010 inventoinnissa jäi raportoimatta vanhan Lintukalliontien linjausta 190 m matkalla sen tutkimusalueelle osuvasta pohjoispäästä. Heti vt 9:n eteläpuolella vanha Lintukalliontie on tehnyt mutkan itään ja kiertänyt kalliomäen. Kyseinen mutka on oikaistu 1900-luvun lopulla vt 9:n parannuksen yhteydessä. Nyt mutka on maastossa asfalttipintaisena hylättynä tienä. Mutkan eteläpäässä on asfalttia poistettu parin kymmenen metrin matkalla ja vanhalle tielle on tehty uusi liittymä Lintukalliontielle. Kyseinen pätkä ei ole muinaisjäännös." Tampereen Lintukalliontien maakaapelointiin liittyvässä kaivutyön valvonnassa 2012 tehtiin arkeologisesti mielenkiintoisia havaintoja kahdella valvotuista linjanosista. Itäisimmällä linjanosa C:llä havaittiin kahdessa kohtaa modernin tiekerroksen alaisia ja todennäköisesti historialliseen Kangasala-Nurmi (Messukylä – Ruovesi) tielinjaan liittyviä kerrostumia. Molemmissa kohdissa tummanruskean moreenin kerrostuma sijaitsi noin 25 cm syvyydessä ja oli paksuudeltaan 4 – 8 cm. Valvonnan arkeologisesti mielenkiintoisimmat tulokset saatiin Lintukallion tien poikki kaivetulta uralta linjanosa B:llä. Tien ylittävässä kaivannossa oli havaittavissa useita eri ikäisiä tiekerrostumia, joista vanhin lienee stratigrafisesti alimpana sijainnut tummanruskean, noensekaisen hiekan kerros. Sen sijaan linjanosa A:lta, jossa modernin maankäytön merkit jo silmämääräisesti olivat muuta aluetta voimakkaammat, ei havaintoja historialliseen tiehen liittyvistä kerrostumista tehty.

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

  • Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo

arkeologinen kohde; Lintukalliontie

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
Organisaatio Tampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000037366
Muu luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
Muu tunniste
1000037366 (muinaisjäännöstunnus)
http://tampere.fi/kyy/1292229638703-586557607 (local)
Valmistus
Tampere, Suomi
Luokitus
kulkuväylät (Muinaisjäännöstyyppi)
Verkossa saatavilla