Sökning

arkeologinen kohde; Toijala

Toijalan kylänpaikka 1700-luvun isojakokartan ja maastotarkastuksen perusteella. Toijalassa oli vuonna 1761 laaditun isojakokartan mukaan 15 taloa, jotka olivat ryhmittäytyneet pitkäksi nauhaksi kylänraitin varrelle Lotilanjoen molempien rantojen tuntumaan.

Kylän kirkko sijaitsi 1700-luvulla nykyisen kivisakastin yhteydessä kylän luoteispuolella vanhan maantien varressa. Kylän läpi kulki ilmeisesti keskiajalta periytyvä Hämeenlinnan ja Tammerkosken välinen tie, joka noudattelee nykyisten Kurvolantien ja Valtatien linjausta. Toinen vanha tielinja (mahdollisesti 1760-luvun loppupuolelta) on sillan länsipuolelta erkaneva maantie Urjalaan, joka noudattelee nykyisiä Köyvärintien ja Kurisjärventien linjauksia.

Nykyisin kylätontti on osittain rakennettu ja kylätontin halki kulkee päällystetty Kurvolantie. Kylätontin parhaiten säilyneet historialliset tonttimaat sijaitsevat Lontilanjoen itäpuolella Kurolantien varrella sekä rautatien läheisyydessä Lontilanjoen kaakkoispuolella. Rautatiealueen välittömässä läheisyydessä, sen itäpuolella on autioitunut talonpaikka ja rakennuksiin kuuluvia raunioita.

Lontilanjoen länsipuolella kylätontin alue on voimakkaammin rakennettu kuin joen itäpuolella. Erityisesti Kyövärintien eteläpuolella sijaitsevan Akaan kaupunginkirjaston kohdalla näyttää maastoa voimakkaasti muokatun. Kyövärintien pohjoispuolen pihapiirien alueella on todennäköisesti säilynyt osia muinaisjäännöksestä.

Rautatien länsipuolella on Sanduddin tapettitehdas, jonka alueella kylätontin rakenteet lienevät suurelta osin tuhoutuneet. Tosin on huomattava, että tehdas näyttäisi sijaitsevan historiallisten karttojen perusteella kylän varsinaisten tonttimaiden välissä. Sen sijaan tehtaan ja radan välissä on nykyisin autioitunut osa kylän tonttimaata. Tällä alueella havaittiin raunioita ja rakennuksen perustuksia. Kurvolantien varrella nykyinen asutus on lähinnä omakotiasutusta, jonka alueella saattaa olla säilynyt osia Toijalan kylän historiallisista kerrostumista. Rauh.lk. 2 Toijalan kirkosta 500 m länsiluoteeseen.

QR-kod

arkeologinen kohde; Toijala

Sparad:
Stäng

Påverka Finnas utveckling och svara på enkäten!

Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut 10 st. Museikort.

Svara

Nej tack