arkeologinen kohde; Ruokola (Ruokola)

Aineiston käyttöoikeudet
julkinen
QR-koodi

Aineistosta vastaa

Ruokolan kartanon pohjoispuolella Lahdentiestä erkanevan Arajärventien risteyksen pohjoispuolelta, tien varressa kohoavalta mäeltä löytyi metallinilmaisimella kesällä 2011 rautakautiseen kalmistoon viittaavia pronssi- ja rautaesineitä. Mäen länsireunassa Arajärventien varressa on pienialainen soranottopaikka, muutoin mäki on nurmen peittämä harvapuustoinen alue. Lahdentien molemmin puolin sijaitsee Ruokolan historiallinen kylänpaikka, välittömästi em. kalmistolöytöjen läheisyydessä. Kylänpaikan alustava laajuus on arvioitu historiallisten karttojen ja maastohavaintojen perusteella. Rautakautiseen kalmistoon viittavat esineet löytyivät Koivurinne-nimisen tilan alueella sijaitsevalta mäeltä, joka on melko jyrkkärinteinen. Sen kaakkoisreunassa on 1960-luvulla rakennettu omakotitalo; mäen rinne alkaa vain muutaman metrin päässä asuinrakennuksen takaa. Maakuntamuseolle on annettu kopio n. 1960-luvulla otetusta valokuvasta (ks. kuvat). Löytöpaikka sijoittuu kuvan oikeaan yläreunaan, missä maantie reunustaa mäkialuetta. Mäen laella on tuolloin ollut tuulimylly ja reunoilla muutamia muita rakennuksia. Tarkastusajankohtana vuonna 2012 mäen koillispuolella oli pihamaaksi raivattu alue ja asuinrakennus. Kalmistomäkeä rreunustaa länsipuolella kapea, sorapintainen Arajärventie. Mäen luoteisosassa on sähkömuuntaja. Nuoremmalle rautakaudelle ajoittuvia esineitä (kupurasolkia, tasavarsisolki, kaksi sormusta, rannerenkaan katkelma, pienikokoinen ristinmuitoinen riipus, hevosenkenkänaula ja teräesineen ruodon katkelma) löytyi metallinpaljastimen ilmaisemista kohdista kaivetiuista kuopista. Löytäjän kertoman mukaan esineitä löytyi n. 50 metrin pituiselta alalta. Kupurasolkien ja tasavarsisoljen löytökohdat olivat n. 15 metrin säteellä toisistaan, kuopissa oli kuohkeaa multamaata. Maastotarkastuksessa 2012 ei haluttu kajota enempää mäkeen kaivamalla uusia kuoppia, mutta maapohjaa tarkastettiin leikkauspinnoissa pihatien varressa ja vanhan sorakuopan alueella. Leikkauksista ei tehty uusia havaintoja kalmistosta tai muusta muinaisjäännöksestä. Maapohja mäellä oli melko tasaista ja pinnassa erottui harvakseltaan kiviä. Tuulimyllyn paikalla on ollut vielä jäänteitä sen perustuksesta. Ruokolan historiallinen kylänpaikka tarkastettiin Lahdentien pohjoispuolisilta osilta. Se on nykyisin tiealuetta, joutomaata, peltoa ja metsäsaarekkeita. Tarkastetulla alueella oli yksi ulkorakennus. Alueelta A (ks. kartta 2) todettiin metsäsaarekkeesta vahvasti pusikoituneesta maastosta viereiseltä pellolta perattuja kiviä sekä matala sammaloitunut röykkiö (halkaisija n. 4 m, korkeus n. 50-60 cm). Alueella B on puretun makasiinin jäännöksiä, jotka muodostavat maastossa kumpareen, n. 3 x 4,5 m. Tämän saarekkeen ja Lahdentien väliseltä alueelta maanomistaja on kertonut havainneensa kynnön yhteydessa laajalla alalla (C) mustaa maata. Tarkastuksen yhteydessä tehtiin pintapoiminta alueilla C ja D. Siinä havaittiin tiilen paloja, joita ei otettu talteen. Kartalle 2 merkityltä pellolta D on löydetty aiemmin keramiikan pala (kolmio). 2 Rautakautinen kalmisto sijaitsee Lahdentiestä pohjoiseen erkanevan Arajärventien varressa, melko jyrkän mäen laella ja rinteillä. Nuoremmalle rautakaudelle ajoittuvien esineiden löytöpaikoista on tehty suuntaa-antava kartta esineitä vastaanotettaessa (ei mittakaavassa). Kalmistoa rajaa etelässä 1960-luvun omakotitalolle vievä pihatie, jota tehtäessä on poistettu maata myös mäen eteläreunasta. Maapohja kalmistossa on löytäjän ja tarkastushavaintojen perusteella moreenia, mäki on matalan nurmen peitossa ja mäellä kasvaa harvakseltaan 2000-luvulla istutettuja nuoria mäntyjä. Kalmiston länsireunassa Arajärventien varressa on vanha kotitarvehiekkakuoppa. Mäen länsipuolella avautuu peltoalue. Kylätontti sijaitsee välittömästi kalmiston lounaispuolella, Lahdentien molemmin puolin. Pohjoispuoli on autioitunut, osittain peltoa, metsäsaareketta ja joutomaata. Eteläpuolella ovat Ruokolan kartanon nykyiset rakennukset. Lahdentien rakentaminen (n. 1968-69) on katkaissut kylätontin alueen ja kylätontti on tien alalla oletettavasti tuhoutunut. Historiallisten karttojen (maakirjakartta 1689 ja isojaon kartta) perusteella tonttimaa on jatkunut etelän suuntaan järveen asti. Ruokolan kartanon rakennuskanta on pääosin 1800- ja 1900-luvun taitteen mollemmilta puolilta. Arajärventien linjausta on kylänpaikan alueella muutettu n. 1970-luvun alussa nykyisen Lahdentien valmistuttua. Arajärventien alkupäähän on tehty levennös jäteasemaa varten n. 1990-luvun lopulla.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Arkeologinen kohde
OrganisaatioTampereen Museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventaarionro
1000024448
Mitat
Laajuus on arvioitu alustavasti käyttäen hyväksi kylätonttia koskevien historiallisten karttojen tietoja ja lisäksi maaston topografiaa ja maastotarkastuksen havaintoja. Maastotarkastus on tehty kuitenkin vain Lahdentien pohjoispuolella. Muinaisjäännösalueen koillisosassa sijaitsevan rautakautisen kalmistoalueen laajuus on alustavasti arvioituna n. 50 x 50 metriä (mäkialue).
Muu luokitus
asuinpaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
hautapaikat (Muinaisjäännöstyyppi)
kylänpaikat (Tyypin tarkenne)
polttokenttäkalmistot (Tyypin tarkenne)
Muu tunniste
1000024448 (muinaisjäännöstunnus)
http://www.profium.com/archive/ArchivedObject-C0D6C81A-D661-5AE8-BADB-BDDFA7FC19BD (local)
Valmistus:
ajoittamaton Ruokola, Pälkäne, Suomi
Verkossa saatavillasiiri.tampere.fi/displayO...BDDFA7FC19BD