Haku

Lev hela livet - Att åldras med livskvalitet

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Lev hela livet - Att åldras med livskvalitet

Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån tidigare forskning kartlägga vilka faktorer som främjade livskvaliteten hos den åldrande befolkningen. En globalt åldrande befolkning är idag ett utmanande pussel som så gott som alla nationer i välden kämpar med. Man behöver finna lösningar för att de äldre, som idag lever mycket längre än tidigare, skall kunna leva ett gott liv. Frågeställningarna i studien var: Vad behöver den åldrande människan för att uppnå livskvalitet? och Hur kan man påverka de faktorer som främjar livskvaliteten ur individ- och samhällsperspektiv? För att finna svaret till dessa gjordes en littera-tursökning där 69 forskningar analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i sex huvudkategorier och tio underkategorier som beskrev vilka faktorer som påverkade livskvaliteten hos den äldre befolkningen utifrån tidigare forskning. Dessa sex huvudkategorier var: socialt kapital, personligt kapital, fysisk aktivitet/rörlighet, hälsa, utbildningsnivå och ekonomi samt samhället. Att acceptera åldrande, att ha en positiv livssyn, att leva hälsosamt och att upprätthålla funktionsförmågan är faktorer individen själv kan styra för att påverka sin egen livskvalitet. Samhället bör fundera över service tillgängligheten, tryggheten och säkerheten, omgivningen – såväl hur väl den är anpassad för äldre som hur estetisk den är, sociala och fysiska aktiviteter samt hur man skall öka frivillig arbetet. Som slutsats konstaterades att de styrdokument som finns representerade, vad gäller de äldres välbefinnande i samhället, går i linje med denna studies resultat. Lyckas man implementera detta på individ- och samhällsnivå kan man skapa en god ålderdom med upplevelsen av livskvalitet hos de äldre.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet