Haku

Äldre dövas rätt till stöd och service ur ett nordiskt perspektiv: Teckenspråkiga tjänster i hemvården.

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Äldre dövas rätt till stöd och service ur ett nordiskt perspektiv: Teckenspråkiga tjänster i hemvården.

Det nordiska mångfaldssamhället med ökande andel äldre har en utmaning att bemöta och hantera olika behov hos klienter inom den offentligt finansierade äldreomsorgen. Finlands Dövas Förbund och Dövas Servicestiftelse oroar sig för döva äldre, liksom andra nordiska länders dövorganisationer. De anser det behövs kunskap/ medvetande om teckenspråket och dess betydelse för döva personers trygghet. Tidigare forskning visar på tre faktorer som betydelsefulla för döva äldre i ett socialgerontologiskt synsätt; att få teckenspråkigt stöd för aktivt deltagande i samhället, stöd för egna funktioner och för social delaktighet/kontakt. Språklig tillgänglighet är viktig, då det påverkar tjänstens användning för äldre döva personer. Studien samlade kunskap från de nordiska länderna om offentliga teckenspråkiga tjänster, vilka stöder döva äldre till självständigt boende i hemmet. Fokus lades på döva personers språkliga rättigheter inom äldreomsorgens hemvårdstjänster. Studien genomfördes som kvalitativ dokumentstudie av styrdokument på nationell nivå. Sökning gjordes i digitalt tillgängliga texter från lagstiftning och myndighetsdirektiv som berör äldreomsorg och hemvård samt teckenspråkiga tjänster. Resultatet visade att en helhetsbild av alla styrdokument som berör hemvårdstjänsterna/ äldreomsorg och döva teckenspråkiga äldre är komplicerad, med flera lagar och direktiv. Organiseringen av olika tjänster och beaktande av språkliga rättigheter varierar mellan länderna. Kartläggningen visade att tolktjänster och information på teckenspråk för döva finns i alla länder, men baseras på olika lagstiftningsområden. Hemvårdstjänster erbjuds mest i privat regi. Handledningstjänster, t. ex. för uppföljning av döv klient, arrangeras delvis i samarbete mellan brukarorganisationer (för döva) och offentlig kommunal äldreomsorg. En slutsats är att kunskapsstöd i tolkning av styrdokument behövs för yrkespersonal som planerar och beslutar om vård och omsorg. Särskilt stödjande tjänsterna för äldre bör beakta teckenspråkigt stöd/kommunikation i sociokulturell syn på döva äldre. Kunskapsinsamling, resurskoordinering samt aktivt brukarsamarbete för utveckling av kompetenser i hemvården behövs för döva äldre klienter.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet