"ASIA ON AINA OLLUT TODELLINEN JA HE OVAT NÄHNEET SEN" : Nuorten kokemuksia opiskeluterveydenhuollon palveluista

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

"ASIA ON AINA OLLUT TODELLINEN JA HE OVAT NÄHNEET SEN" : Nuorten kokemuksia opiskeluterveydenhuollon palveluista

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miten Kokkolan toisen asteen opiskelijat kokevat saavansa tukea ja apua ongelmiinsa opiskelijaterveydenhuollon kautta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa Vartu-projektille nuorten kokemuksista sekä kohtaamistaan haasteista opiskeluterveydenhuollon palveluiden käyttäjinä. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Vartu-projekti, jonka tarkoituksena on edistää 13−29-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia löytää apua ja tukea erityistarpeisiinsa matalalla kynnyksellä Keski-Pohjanmaan alueella. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista lähestymistapaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin avointa kyselyä. Tutkimuksen kohderyhmänä toimi yksi Kokkolan toisen asteen opiskelijaryhmä, ja kysely toteutettiin luokassa yhden oppitunnin aikana. Aineiston analysoinnissa käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Nuoret kertoivat hakeneensa opiskeluterveydenhuollon kautta apua somaattisiin sairauksiin, psyykkisiin haasteisiin ja terveysneuvontaan. Suurin osa nuorista koki pääsyn terveydenhoitajan vastaanotolle helpoksi tai melko helpoksi. Osalla nuorista oli vaihtelevia kokemuksia vastaanotolle pääsystä. Nuoret kokivat, että terveydenhoitajan vastaanotolle pääsyyn vaikuttivat kiireellisyyden arviointi, opiskeluterveydenhuollon resurssit sekä monipuolinen ajanvarausjärjestelmä. Nuorten mukaan opiskeluterveydenhuollon hyviä puolia olivat opiskelijalähtöisyys, ajanvarauskäytännöt, hoitosuhteen laatu, terveydenhoitajan osaaminen sekä terveydenhoitajan persoonallisuus. Opiskeluterveydenhuollon kehitettäviksi puoliksi mainittiin päivystysaikojen vähäisyys ja se, ettei terveydenhoitajan vastaanotolle aina pääse.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet