Haku

Urheilusponsorointi yritysten näkökulmasta

QR-koodi

Urheilusponsorointi yritysten näkökulmasta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella urheilusponsorointia yritysten näkökulmasta ja selvittää syitä yritysten ja urheiluseuran väliselle sponsorointiyhteistyölle. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä jyväskyläläisen futsalseura Kampuksen Dynamon kanssa. Halusin yhtäältä selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen sponsorointipäätökseen. Toiseksi halusin saada tietää, mitä yritykset tavoittelevat sponsorieurojensa vastineeksi. Kolmanneksi yritin kartoittaa, miten yritysten ja urheiluseurojen välistä yhteistyötä voitaisiin tiivistää.

Tutkimukseni teoriaosuudessa käyn läpi urheilusponsoroinnin luonnetta. Iso yksittäinen tekijä on brändi, brändikuvan rakentaminen ja haluttujen mielleyhtymien luominen. Perehdyn lisäksi kumppanuuden motiiveihin, siitä saataviin hyötyihin ja niiden mittaamiseen. Lisäksi luon katsauksen erilaisiin tapoihin arvioida yhteistyön vaikuttavuutta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, jossa yritykset vastasivat sponsorointi-toimintaansa käsitteleviin monivalintakysymyksiin ja saivat tarvittaessa täydentää vastauksiaan omin sanoin. Kyselyn vastaukset kerättiin yhteen ja niistä muodostettiin diagrammit, joissa esitetään kokonaiskuva yritysten vastauksista.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että yritysten sponsorointipäätökseen vaikuttavat eniten seuran arvot, näkyvyys ja paikallisuus. Toisin sanoen seuran ja yrityksen arvojen on oltava keskenään yhteensopivia. Paikallisen toimijan tukeminen voidaan nähdä ennen kaikkea yhteiskuntavastuullisena tekona unohtamatta toki sitä, että pienempien yritysten markkinat löytyvät luontaisesti lähiseudulta. Yritykset haluavat pääasiassa virkistystoimintaa ja näkyvyyttä vastineeksi antamalleen taloudelliselle tuelle. Näkyvyyden lisääminen on monissa aiemmissakin tutkimuksissa nähty ensisijaisena syynä sponsorointipäätökselle.

Yrityksen ja urheiluseuran yhteistyön tiivistämiseksi ja molemminpuolisen hyödyn lisäämiseksi avainasemassa olisi kartoittaa entistä paremmin, mitkä ovat kunkin yrityksen yksilölliset tarpeet. Lisäksi harvassa yrityksessä oli mitattu sponsoroinnin vaikuttavuutta. Mittaamisella päästäisiin kuitenkin paremmin kiinni siihen, onko sponsoroinnista oikeasti hyötyä ja miten se ilmenee.

Tallennettuna: