Haku

Mitä on viitottu puhe? : Kartoitus viitotusta puheesta ja sen opetuksesta Suomessa viittomakieli- ja puhevammaisalan asiantuntijoiden näkökulmasta

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Mitä on viitottu puhe? : Kartoitus viitotusta puheesta ja sen opetuksesta Suomessa viittomakieli- ja puhevammaisalan asiantuntijoiden näkökulmasta

TIIVISTELMÄ Anni Lehto & Ruut Salo Mitä on viitottu puhe? – Kartoitus viitotusta puheesta ja sen opetuksesta Suomessa viittomakieli- ja puhevammaisalan asiantuntijoiden näkökulmasta 64 sivua ja 2 liitettä Kevät 2021 Diakonia-ammattikorkeakoulu Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus Viitottu puhe on kommunikaatiokeinona hyvin moninainen, ja se määritellään eri tavoin lähteestä ja kontekstista riippuen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viitottua puhetta työssään käyttävien asiantuntijoiden ja opettajien ajatuksia viitotun puheen tämänhetkisestä tilanteesta Suomessa. Opinnäytetyössä kartoitettiin sitä, miten asiantuntijat määrittelevät viitotun puheen, mikä sen opettamisessa on tärkeää ja kaivataanko viitotusta puheesta lisää tutkittua tietoa. Aineisto kerättiin laadulliseen tutkimusmenetelmään kuuluvalla teemahaastattelulla. Haastatteluissa oli mukana kymmenen viitotun puheen parissa työskentelevää tai aikaisemmin työskennellyttä henkilöä ympäri Suomea. Haastateltavat edustivat tulkkeja, opettajia sekä viittomakieli- ja puhevamma-alan järjestöjen työntekijöitä. Kukin haastateltava määritteli viitottua puhetta oman kokemuksensa näkökulmasta. Tärkeimmäksi asiaksi huulion lisäksi nousi mahdollisuus soveltaa ja käyttää menetelmää tilanteen vaatimalla tavalla. Kaikki haastateltavat pitivät uuden tutkitun tiedon saamista tärkeänä ja varsinkin opetustyötä tekevät mainitsivat, että tutkimustieto helpottaisi heidän työtään. Viitottua puhetta käyttävien henkilöiden huomioimista ja tutkimukseen osallistumista pidettiin tärkeänä. Useat haastateltavat ehdottivat yhteistyön tekemistä eri järjestöjen ja opettavien tahojen kanssa. Yhteistyöllä saataisiin eri tahojen näkökulmat kuuluviksi ja mahdollisimman monia palveleva lopputulos. Asiasanat: viitottu puhe, viitotun puheen suositukset, teemahaastattelu, laadullinen tutkimus.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet