Haku

Saumaton yhteistyö terveyspalvelualalla – Perehdytys yli ammattirajojen

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Saumaton yhteistyö terveyspalvelualalla – Perehdytys yli ammattirajojen

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä laadittiin perehdytysmateriaali ja perehdytysprosessi uusien työntekijöiden perehdytykseen yli ammattirajojen. Työn toimeksiantaja toimi terveyspalvelualalla toimivan yrityksen suurin yksikkö. Moniammatillisessa perehdytyksessä yli tiimirajojen uudet työntekijät perehtyvät oman tiiminsä työn lisäksi myös muiden ammattiryhmien tiimien toimintaan, tarjontaan, tiloihin ja työntekijöihin. Moniammatillisen tiimityön aktiivisella ja systemaattisella johtamisella tavoitellaan tarjonnan tuntemuksen lisääntymistä sekä saumattoman yhteistyön avulla sujuvampaa asiakasohjausta. Perehdytys yli ammattirajojen antaa uudelle työntekijälle tietotaitoja, jonka karttumiseen ilman perehdytystä kuluisi jopa useampi vuosi. Moniammatillisen perehdytyksen kautta jaetaan tietoa ja osaamista ja näin ollen organisaation osaamispääoma kasvaa. Tämä on myös keino hiljaisen tiedon jakamiselle, sekä organisaatiokulttuuriin perehtymiselle. Moniammatillinen perehdytys aikataulutetaan yksilöllisesti perehdytyksen toiseen vaiheeseen, jolloin uusi työntekijä on ehtinyt perehtymään ydintiiminsä toimintaan. Henkilöstön osallistaminen oli tärkeä osa projektia. Henkilöstö otettiin tiiviisti mukaan prosessin suunnitteluun ja materiaalin työstöön. Projektin lähtökohtana oli suunnitella perehdytysmateriaali henkilöstön käyttöön, niin että kuka vain tiimin jäsen voi toimia perehdyttäjänä. Produktin rakenne ja sisältö rakennettiin palvelemaan sekä perehdyttäjää, että perehdytettävää. Toimintoihin tutustumisen myötä ymmärrys eri ammattiryhmien työnkuvasta laajenee. Tämän lisäksi tärkeä osa moniammatillista perehdytystä on tutustua eri tiimien työntekijöihin. Tätä kautta yhteistyöstä ja asiakasohjauksesta tulee saumattomampaa. Opinnäytetyön tietoperustan sisältönä on perehdytys, moniammatillinen yhteistyö, fasilitointi sekä tiimityö ja sen johtaminen. Perehdytysmateriaalin työstöön valittiin fasilitoinnin keinoista Brainstorming ja World Café -työskentelymenetelmät. Materiaalin sisällössä ja toteutusmuodossa on huomioitu materiaalin helppo muokattavuus ja päivittäminen, jotta materiaali on aina ajan tasalla. Teoreettisessa osuudessa on huomioitu opinnäytetyön laatijan suuntautumisopintojen aihe eli esimiehen näkökulma. Kirjallisuuden lisäksi työssä on hyödynnetty opinnäytetyön tekijän kokemusperäistä tietoa. Produktin työstössä on käytetty henkilöstön kokemusperäistä tietoa. Opinnäytetyö työstettiin kokonaisuudessaan neljässä kuukaudessa. Työ saavutti sille asetetut tavoitteet. Valmis perehdytysmateriaali ja perehdytysprosessi yli ammattirajojen otetaan käyttöön vuoden 2021 tammikuussa. Tuotos ei ole liitteenä lopullisessa opinnäytetyössä toimeksiantajayrityksen toiveesta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet