Haku

Jääkiekkoilijana kehittyminen kaksoisuran avulla

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Jääkiekkoilijana kehittyminen kaksoisuran avulla

Urheilun ja opiskelun yhdistämisen tutkiminen on keskittynyt pitkälti urheilu-uran jälkeiseen urasiirtymään valmistautumiseen. Kaksoisuran tuomia etuja urheilu-uran näkökulmasta on aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltu vain vähän. Tämä tutkimus selvittää suomalaisten ammattijääkiekkoilijoiden kaksoisurien piirteitä ja niiden tuomia etuja juuri jääkiekkoilijana kehittymisen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää, miten kaksoisura edesauttaa ammattijääkiekkoilijan urheilullista menestystä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusta ja aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimuksen teoreettisessa osiossa selvitettiin suomalaisten ammattijääkiekkoilijoiden kaksoisuramahdollisuuksia sekä kaksoisuran haasteita ja hyötyjä. Tutkimusta varten haastateltiin neljää suomalaista peliuransa ohella opiskelevaa ammattijääkiekkoilijaa. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tietoperustan pääasiallisina lähteinä toimivat englanninkieliset urheilijoiden kaksoisuraa käsittelevät artikkelit. Lisäksi suomalaisia ammattijääkiekkoilijoita tarkemmin käsittelevänä lähteenä käytettiin muun muassa Konttisen, Monosen ja Jaakolan liigapelaajilla teettämää työhyvinvointitutkimusta. Tutkimuksen tietoperustan kerääminen aloitettiin vuoden 2020 loppupuolella. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin alkuvuoden 2021 aikana ja tutkimustulokset raportoitiin saman vuoden kevään ja alkukesän aikana. Tutkimusaineiston pohjalta voidaan havaita, että kaksoisura vaatii ammattijääkiekkoilijalta muun muassa kiinnostusta urasuunnitteluun, riittäviä ajanhallintataitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Onnistuneen kaksoisuran tuomia hyötyjä puolestaan ovat etenkin stressin- ja elämänhallinnan kehittyminen sekä lisääntynyt turvallisuus urheilu-uran yllättävien muutosten varalta. Aineistosta nousi esiin myös tarve ammattijääkiekkoilijoiden opiskelun paremmalle tukemiselle, jotta kaksoisuran haasteita saataisiin helpotettua ja mahdollisesti useampi ammattijääkiekkoilija houkuteltua opintojen pariin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet