Haku

Frisbeegolf laadukkaampana palveluna

QR-koodi

Frisbeegolf laadukkaampana palveluna

Tämän opinnäytetyön aiheena on Frisbeegolf laadukkaampana palveluna. Tavoitteena on myös selvittää miten Frisbeegolfia voisi kehittää palveluna. Aihe on omalta osaltaan hyvinkin ajankohtainen, sillä lajin suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Työssä tutkitaan Frisbeegolfin nykytilannetta ja siihen liittyviä ongelmakohtia. Näille ongelmakohdille pyritään löytämään syyt sekä niille kehitysideat. Työ alkaa palveluihin, palvelukokemukseen ja palvelumuotoiluun liittyviin teorioihin perehtymällä. Viitekehyksellä tavoitellaan kattavaa pohjaa työn tueksi laadittavalle tutkimukselle. Frisbeegolf saattaa lukijalle olla vieras laji, joten sen pääpiirteet on avattu hahmottamisen tueksi. Lajin nykytilannetta on esitelty omien havaintojen sekä ajankohtaisten uutisartikke lien avulla. Tähän tutkimukseen liittyi kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä toteutettu kyselytutkimus lajin harrastajista muodostuvalle kohderyhmälle. Kyselytutkimus julkaistiin Google Forms - lomakkeena Frisbeegolf Suomi Facebook - ryhmässä. Tutkimusongelmana on miten Frisbeegolfia voisi kehittää palveluna. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohderyhmän havaitsemia ongelmakohtia nykytilanteessa sekä mitä kehitysideoita niihin on. Tarkoituksena on myös selvittää miten frisbeegolfradalla pelaamisen palvelukokemusta voisi kehittää. Tutkimuksen tuloksia analysoitiin aiheeseen liittyvää viitekehystä hyödyntäen. Analyysin pohjalta hahmoteltiin konkreettisia toimia palvelun kehittämistä varten. Lopuksi tutkimuksen tulokset koottiin selkeäksi paketiksi. Tämän jälkeen tutkimuksesta luotiin yhteenveto ja johtopäätökset sekä ehdotus jatkotutkimukseen.

Tallennettuna: