Helmet-kirjastojen kirjastojärjestelmää päivitetään 28.2. klo 22.00 alkaen. Kirjastokimpan aineistoihin liittyvät palvelut ovat poissa käytöstä, eikä tietoa aineistojen saatavuudesta saada Finnaan. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Haku

"Yksi tärkeä tie tähän on opiskelijaryhmät ja opiskelijoiden osallisuus omassa ryhmässään" : Osallisuuden merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille

QR-koodi

"Yksi tärkeä tie tähän on opiskelijaryhmät ja opiskelijoiden osallisuus omassa ryhmässään" : Osallisuuden merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä merkitys osallisuudella on opiskelijahyvinvoinnille Tampereen seudun ammattiopistossa sekä miten opiskelijat kokevat osallisuuden merkityksen. Osallisuuden tarkoituksena on vähentää eriarvoisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Koulussa osallisuus näyttäytyy muun muassa ottamalla opiskelijat mukaan päätöksien tekoon. Osallisuus on osa ihmisen hyvinvointia. Hyvinvointi koostuu niin kokemuksesta, ajatuksista kuin teoistakin. Opinnäytetyön lähtökohta oli tekijöiden kiinnostus nuorten parissa tehtävään työhön sekä työllistyminen sosionomina koulutuspalvelujen kentälle.

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksena, jossa oli sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimusaineisto kerättiin opiskelijoilta puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, joka sisälsi sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Henkilöstöltä tutkimusaineisto kerättiin avoimella kyselylomakkeella. Analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Tutkimustulosten avulla Tampereen seudun ammattiopisto voi kehittää opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia.

Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että opiskelijoiden kiinnostus osallistumiseen koulun eri toimintoihin on vähäistä. Opiskelijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että heillä on hyvä mahdollisuus päästä vaikuttamaan omiin opintoihinsa. Tuloksista selviää myös, että opiskelijoille on tärkeämpää arjen toimivuus ja mieleinen toimintaympäristö kuin erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Opiskelijoiden hyvinvointia voidaan parantaa esimerkiksi panostamalla koulun yhteisöllisyyteen. Tutkimukseen vastaajista kolme neljästä on sitä mieltä, että osallisuus vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. Osallisuuden avulla he kokevat olevansa osa ryhmää ja kokonaisuutta.

Tallennettuna: