Sökning

Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian toimintasuunnitelma: Pedagogisen oppaan tuottaminen

QR-kod

Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian toimintasuunnitelma: Pedagogisen oppaan tuottaminen

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä tarpeita. Digitalisoituneessa yhteiskunnassa tieto- ja viestintäteknologiset taidot ovat kansalaistaito. Jotta varhaiskasvatuksen ammattilaiset pystyvät tarjoamaan tasavertaiset mahdollisuudet tämän taidon kehittämiseen, on heidän tärkeää omaksua uusia asioita osaksi työtään ja olla valmiita kehittämään itseään ammatillisesti. Tutkimuksen lähtökohtana oli ymmärtää, miten ja millaisella tiedolla varhaiskasvatuksen henkilöstöä voidaan auttaa kehittämään ja ylläpitämään ammattitaitoaan sekä saada kattavasti tietoa tieto- ja viestintäteknologian roolista varhaiskasvatuksen arjessa. Tehty tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin kyselyn avulla ja aineisto analysointiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla teemoittaen. Tutkimuksen tuloksena on, että varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee ymmärtää mistä teknologiakasvatuksesta on kyse hyödyntääkseen sen luomat mahdollisuudet. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön tulee olla teknologiaan positiivisesti suhtautuva ja ilmapiiriltään kannustava. Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian toimintasuunnitelman sisällössä tulee ottaa huomioon henkilöstön asenteet sekä pelot teknologiaa ja digitalisaatiota kohtaan. Oppaassa tulee sanoittaa monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagogisuutta. Opinnäytetyöstä tuotettiin pedagoginen opas.

Sparad: