Sökning

In-house production manual for implementation of the Sibelius Academy Symphony Orchestra’s international co-operation projects : Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansainvälisten orkesteriyhteistyöprojektien tuotantosuunnittelun kehittäminen

QR-kod

In-house production manual for implementation of the Sibelius Academy Symphony Orchestra’s international co-operation projects : Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansainvälisten orkesteriyhteistyöprojektien tuotantosuunnittelun kehittäminen

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on Suomen ainoa musiikkiyliopisto ja tämän opinnäytetyön tilaaja. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri toteuttaa säännöllisesti kansainvälisiä oppilaitosorkesteriyhteistyöprojekteja konserttimatkoineen. Ison mittakaavan näyttäviä yhteisprojekteja maineikkaiden korkeakoulujen kanssa on lähivuosina tiedossa lisää, ja näin ollen työn tilaaja näki tuotantoprosessin kehittämiselle tarvetta.

Työn tavoitteena oli löytää keinoja orkesterin kansainvälisten yhteistyöprojektien hallinnan parantamiseen. Ratkaisuksi tuotannon ongelmiin kehitettin tuotantomanuaali. Manuaalin on tarkoitus helpottaa tulevien projektien toteutusta.

Teoreettiisen viitekehyksen osalta opinnäytetyössä on vaikutteita muun muassa seuraavista teorioista: valmentava ote tiimin johtamisessa, psykologinen turvallisuus ja systeemisen konstellaation menetelmä.

Tuotantomanuaali tuotettiin ensisijaisesti analysoimalla kaksi tapausesimerkkiä vuodelta 2017 ja siihen liittyvää aineistoa. Tapaustutkimuksen lisäksi hyvien käytäntöjen löytämiseksi käytettiin opinnäytetyössä benchmarkingia teatterikorkeakoulun PLETA-projektiin ja dokumenttianalyysiä. Tutkimuksen kohteena oleviin haasteisiin haettiin uutta näkökulmaa myös systeemisen konstellaation avulla, joka on kansainvälisesti organisaatiovalmennuksissa suosittu, ryhmätyöskentelynä toteutettava ongelmanratkaisumenetelmä. Projektitiimin hyvinvointi oli tapausesimerkeissä kuvattujen erikoisprojektien myötä koetuksella, jonka takia otettiin toimenpide-ehdotuksissa kantaa myös työhyvinvointiin.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että tärkeimmät kehittämiskohteet kansainvälisissä orkesteriprojekteissa liittyvät sisäiseen viestintään, henkilöstö- ja aikaresurssisuunnitteluun sekä vastuu- ja roolijaon selkeyttämiseen. Tulosten perusteella tehtiin kehittämisehdotuksia valmentavalla otteella; Oikeiden kysymysten kysyminen oikeaan aikaan on onnistuneen projektin keskiössä.

Konkreettisesti opinnäytetyön tuloksena on käytännönläheinen toteutusmanuaali, jota Taideyliopiston henkilökunta, erityisesti kunkin projektin vastuutuottaja, voi käyttää apuna tulevien vastaavanlaisten projektien toteutuksessa. Manuaali on toteutettu englanninkielisenä koska Sibelius-Akatemian henkilöstö kansainvälistyy nopeaan tahtiin ja voi myös olla hyödyllistä että manuaali on yhteistyökumppaneiden tuottajien luettavissa.

Tutkimuksesta saatiin työkalu vastaavien tulevien projektien käytännön toteutuksen tueksi. Toimivuus tulee osoittautumaan vasta tulevina vuosina kun manuaali päästään käyttämään. Tuotantomanuaali voisi tulevaisuudessa kehittää kokeilemalla, ja mikäli työkalu osoittautuvat toimivaksi, niitä voisi hyödyntää Taideyliopiston muissakin tiimeissä tai jopa ulkopuolisissa organisaatioissa.

Sparad: