Haku

Yhdenvertaisuutta edistämässä: frisbeegolftapahtumien kehittäminen naisten näkökulmasta

QR-koodi

Yhdenvertaisuutta edistämässä: frisbeegolftapahtumien kehittäminen naisten näkökulmasta

Frisbeegolf on lajina ollut viimeisen parin vuoden aikana valtavassa kasvussa. Frisbeegolfin räjähdysmäinen suosio on näkynyt erityisesti nuorten miesten parissa, mikä on osaltaan vaikuttanut lajin jo ennestään epätasapainoiseen sukupuolijakaumaan. Vuonna 2021 Suomen frisbeegolfliiton jäsenistä vain seitsemän prosenttia oli naisia.

Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi frisbeegolftapahtumia järjestävä Natural Born Disc Golfer. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat naisten osallistumiseen frisbeegolftapahtumiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää konkreettisia ideoita naisten osallistumiskynnyksen madaltamiseksi. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostui frisbeegolfin historiasta ja sen yleisimmistä luonteenpiirteistä, naisten asemasta toimintaympäristössä sekä tapahtuman järjestämisestä.

Opinnäytetyö oli laadullinen tapaustutkimus, joka sisälsi sekä määrällistä että laadullista tutkimusta. Opinnäytetyön kannalta tärkein aineisto kerättiin sähköisellä Webropol-kyselyllä, minkä lisäksi aineistoa täydennettiin havainnoimalla frisbeegolftapahtumia sekä analysoimalla frisbeegolfkilpailun palvelupolkua blueprinting-menetelmää hyödyntäen. Opinnäytetyön määrällisen aineiston analyysissä hyödynnettiin kyselytutkimuksen erilaisia tunnuslukuja. Tutkimuksen laadullinen osuus analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä pelkistämällä, ryhmittelemällä ja teemoittelemalla kerätty aineisto.

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että frisbeegolftapahtuman luonteella on suurin merkitys naisten osallistumiseen. Tapahtuman luonteelta toivottiin erityisesti matalaa osallistumiskynnystä ja erilaisten taitotasojen huomioonottamista. Opinnäytetyö tuotti tilaajalle viisi konkreettista kehitysehdotusta frisbeegolftapahtumien kehittämiseen naisten näkökulmasta. Opinnäytetyön tuloksia voivat hyödyntää myös muut lajin parissa toimivat tahot.

Tallennettuna: